Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 31 matching shiurim

Your search query: Shiur type: Audio, Speaker: Rav Sharon Yust, Mashgiach

Shiur Results
Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Shavu'ot
  BateyMidrash / Menahalim
  Machshava / Torah

שיעור בעניין קבלת התורה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן קיץ תשעט)

The shiur was given on ח' סיון תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Pesach
  BateyMidrash / Menahalim
  Halacha / Pesach

פסח - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ו אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Purim
  Chagim / Special Shabbatot
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעור בנושא הפטרת פרשת זכור # כולל יום השישי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' אדר שני תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Tfilla
  Mussar / Middot

שיחת מוסר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה טבת תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  BateyMidrash / Menahalim
  Tanach / Nevi'im - Prophets

שיעור לחנוכה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ג' טבת תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Tfilla
  Mussar / Tfila

שיחות מוסר (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ב חשון תשע"ט

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Teshuva
  Chagim / Yamim Noraim
  Mussar / Middot

שיחות מוסר לימי אלול (זמן אלול תשעח)

The shiur was given on י"ח אלול תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Machshava / Torah
  Chagim / Shavu'ot

שיחה לשלושת ימי ההגבלה
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ז' סיון תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Acharei Mot
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת אחרי # בתי מדרש לציבור הרחב
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ט' אייר תשע"ח

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Yamim Noraim
  Machshava / Tfilla

שיחת התעוררות לפני הסליחות
(זמן אלול תשע"ז)

The shiur was given on ב' אלול תשע"ז

Rav Sharon Yust, Mashgiach
שיעור לפרשת שקלים
השתלמות מנהלים
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ה שבט תשע"ז

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Shmot
  Gemara / Sanhedrin
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור עיון לפרשת שמות
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ט טבת תשע"ז

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Yamim Noraim
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לקראת ראש השנה
השתלמות מנהלים
(זמן אלול תשע"ו)

The shiur was given on י' אלול תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / The 3 weeks
  Machshava / Beit HaMikdash

שיחה לצום י"ז תמוז (זמן קיץ תשעו)

The shiur was given on י"ח תמוז תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Tisha B'Av
  Halacha / Chagim
  Chagim / The 3 weeks

שיעורים לתשעה באב (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on ה' אב תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Mishpatim
  Machshava / Tfilla
  BateyMidrash / Menahalim

שיעורים במסגרת השתלמות מנהלים (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ל' שבט תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Yitro
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת יתרו במסגרת השתלמות מנהלים (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ט"ז שבט תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Yitro
  Machshava / Torah

שיעור לפרשת יתרו לבני חו"ל (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on י"א שבט תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Chagim / Asara B'Tevet
  Sicha / Mussar
  Mussar / General

שיחה לעשרה בטבת (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on י' טבת תשע"ו

Rav Sharon Yust, Mashgiach

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tetze
  Chagim / Yamim Noraim

השיעור נמסר במסגרת השתלמות מנהלים (זמן אלול תשע"ה)

The shiur was given on י' אלול תשע"ה