Yeshivat Kerem B'Yavneh

Shmittah at the IDF

BackBack to Main Page

By: Rav Efraim Rubinstein

מאמר בעלון זמורות לתלמידי הישיבה המשרתים בצה"ל (זמן חורף תשע"ה)


עם הגיענו למחצית השנייה של שנת השמיטה, להלן תזכורת על השינויים הצפויים באספקת הפירות והירקות בצה"ל:
כפי שפורסם בתחילת השנה, במחצית הראשונה של שנת תשע"ה, כל המזון במטבחים הצה"ליים ובשק"ם היה ללא היתר מכירה.
מקורות האספקה היו:
1. ירקות שנקטפו בשנה השישית.
2. ירקות מהערבה הדרומית- שלא חלה עליהם קדושת שביעית.
3. אוצר בי"ד - קדושת שביעית.
4. מצע מנותק - שיש הפוסקים שאין בהם כלל קדושת שביעית.
5. פירות- כל פירות החורף היו שייכים לשנה השישית, כיון שבפירות הקדושה תלויה בחנטה.
כל הנ"ל אמור במחצית הראשונה של השנה עד השליש הראשון של חודש אדר (סוף פברואר).
אך במחצית השניה, הצפי, שלא תיוותר סחורה "שישית" ואף לא מהערבה הדרומית, וודאי שלא מאוצר בי"ד. ובמטבחים הצה"ליים ישתמשו בעיקר בירקות מהנגב המערבי שהנם ב"היתר מכירה".
סיבת הדבר: אזור זה איננו כלול בתחום "עולי בבל" אלא רק בתחום "עולי מצרים", וממילא אין בו איסור "ספיחים", אע"פ שיש בו "קדושת שביעית", ואף "היתר מכירה" במקום זה הינו מרווח יותר.
לדורשים ינתנו מארזי ירקות אישיים  (יבול נוכרי / חו"ל) וחמגשיות חמות בחותמת בד"ץ העדה החרדית (חברות: הדר הפודים, המשביע) ובהם ירקות מבושלים וכדו' המובאים כתוספת למנה העיקרית.
ביחס לפירות- פירות הקיץ יהיו "בקדושת שביעית", ויובאו מיהודים דרך אוצר בי"ד וחובה לשמרם בקדושת שביעית.
שימורים- לאורך כל השנה, משנה שישית וללא קדושת שביעית (הצבא רכש בשנה שעברה כמות כפולה).
כל הנ"ל במטבחים הצה"ליים ובשק"ם.
לעומת זאת, המזון בבתי נופש, בית החייל וחברות ההסעדה (בטיולים!), יהיה ע"פ היתר מכירה.
המעוניינים יקבלו חמגשיות כנ"ל בהכשר בד"ץ ע"ח (יבול נכרי).


תודת מערכת זמורות שלוחה לסגל רבנות חט' גבעתי ובראשם הרב (סרן) אריק הורוביץ שליט"א
על הסיוע בהכנת המאמר.


(פורסם בזמורות 131 - אדר תשע"ה)

Shiur ID: 6201

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע K
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע K
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2 K
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2 K
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2 K
Rav Ahron Silver
Rav Ahron Silver
E
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע P
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע P
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע 2
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע 2