Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 4 matching shiurim

Your search query: Shiur type: Video, Speaker: Rav Omri Kraus

Shiur Results
Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Yitro
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת יתרו # השתלמות מנהלים
(זמן חרוף תשעח)

The shiur was given on י"ד שבט תשע"ח

Rav Omri Kraus
שיעור לפרשת משפטים
השתלמות מנהלים
(זמן חורף תשעז)

The shiur was given on כ"ה שבט תשע"ז

Rav Omri Kraus
שיעורים לקראת ימי בין הזמנים - שיעור הלכתי מחשבתי בעניין כבוד הורים וסבים (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on ד' אב תשע"ו

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Chagim / Sfirat Ha'Omer
  Halacha / Orach Chaim
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור בדיני ספירת העומר, השתלמות מנהלים (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on ט"ז אייר תשע"ו