Yeshivat Kerem B'Yavneh

מה ביקש לבן הארמי?!

BackBack to Main Page

By: Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva

מאמר לפרשת ויצא

הפרשות האחרונות עוסקות בשנאה שבין יעקב ועשו, וכבר אמרו חז"ל: הלכה, בידוע שעשו שונא ליעקב. מדוע, א"כ, כשמחפשים חז"ל דוגמא אופיינית לשנאת ישראל, לא מצאו אלא את לבן הארמי, ולא ציינו את שנאת עשו ליעקב.


תשובתו של המהר"ל לשאלה זו טעונה בירור, וזה לשונו: "כי יש לישראל מתנגדים, לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה, אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סיבה. וזה דוקא בישראל, שאיזה אומות שונאים מבלי שעשו להם דבר". וזו הסיבה שנקטו חז"ל דוקא את לבן כדוגמא.


מענין, שדוקא המהר"ל שמרבה להזכיר שאין דבר בעולם המתרחש בלא סיבה, כותב כאן שהשנאה לישראל היא בלא סיבה, ואף אנו חוזרים ותמהים, מהי הסיבה שאומה"ע שונאים לישראל "בלא סיבה".


שנאת ישראל אי אפשר לסמנה במקומות מסוימים או תקופות. ראשיתה כימי עולם, וטעמים רבים נאמרו בה. בכל דור מתגלית סיבה חדשה, פעמים אף הפוכה מקודמתה. יש תקופות שאנו שנואים משום שאנו מתבדלים מן האומות, "הן עם לבדד ישכון", אך בגרמניה הנאצית החלו ההתנכלויות ביהודים בטענה שהמעורבות שלהם בתרבות גרמניה, היא בלתי נסבלת.


ברוסיה הקומוניסטית היו היהודים שנואים משום שהם קפיטליסטים, ולראיה זייפו את הפרוטוקולים של זקני ציון, כדי להוכיח שהיהודים שואפים להשתלט על כלכלת העולם. ואילו כיום טוענים כנגדם ברוסיה שהם המקור לצרות שם, כיון שהקומוניסטים הראשונים היו יהודים.


פעמים אנו שנואים משום שאנו חלשים וכיום אנו שנואים כי אנו חזקים מדאי, עושים- "שימוש מופרז" בנשק שבידינו. פעם עלילת דם של מגפה שחורה, ופעם הלואות בריבית.


ודוקא ריבוי הסיבות והטעמים מוכיח שאין הם המניעים לשנאה, אלא יש בזה ענין תת הכרתי פנימי, והוא שואף לצאת למרחב, ומחפש נתיבים שונים כדי לבטא יחס זה. ובכל עת מצוא הוא מתפרץ, ומסביר זאת בנימוקים שונים. עשו לא שנא את יעקב "בלא סיבה". יעקב גנב את בכורתו, ויש בזה כדי להסביר את שנאתו, אך ללבן עשה יעקב אך טוב, ואעפי"כ אומר לבן "יש לאל ידי לעשות לכם רע". וזוהי כוונת המהר"ל שהשנאה היא בלא סיבה, היינו בלא סיבה הנראית לעין, שרבוי הסיבות רק מוכיח שהסיבה היא הרבה יותר פנימית ואינה נגלית לעין, וע"כ נחשב הדבר "בלי סיבה".


ומשום כך כל הנסיונות לרצות את האומות השונאות ולפייסם, לא יצלחו, שכן אנו מטפלים בזה רק בגורמים החיצוניים, ולא בשורש ובענין האחד, הפנימי, הנסתר. ודבר זה רמזה התורה במעשה אבות סימן לבנים.


"ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו... ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" (בראשית לב', כד'-כו').


אין טעם, אומר יעקב, להגיע להסכם כל שהוא, אף שהגוי מודה בכשלונו, כיון שאת הבעיה הפנימית והיסודית לא פתרנו, רק אם ברכתני ותודה בצדקת דרכי, נוכל לקוות שהסכסוך הסתיים, "וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי". א"א להגדיר את טיבו של המלאך, שרו של עשו הממונה על שנאת ישראל, אין לו שם והוא איננו מוגדר, בכל דור הוא מופיע בשם אחר, בנימוק אחר.


"ויברך אותו שם" (שם, כט') הודה לו על הברכות שברכו אביו שאכן מגיעות הן ליעקב והוא הראוי לבכורה, ומכאן שאין יעקב סיבה לשנאה אלא מקור לברכה. ובזה יסתיים בעז"ה הסכסוך הארוך, כאשר יודו אומה"ע שהבכורה לישראל, והם הנבחרים, ויאמרו "לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיה ב', ג').

Shiur ID: 2875

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
דוד פוסרינו
ע K
Rav Yitzchak Levy
Rav Yitzchak Levy
ע
צוריאל שושן
ע K
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K