הננו מצטערים להודיע על פטירתה של גב' שרית רחל פולדא ע"ה בתו של בוגרנו ר' דוד יצחק לפיאן (תשכ"ד), ואחותם של בוגרנו הרב יהודה (תשנ"ו) ור' אליעזר אריה לפיאן (תשס"ב).

הודעות