ישיבת כרם ביבנה

דשא״מ, פסי״ר, ניחא ליה, ומשאצל״ג

הרב מנחם מנדל בלכמן


כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור


1) כתובות ה: איבעיא להו.. ו: ויאבד עיין שם
ה: רש״י ד״ה או כר״ש (תוד״ה לדם. עיין שם מהרש״א)
ו. רש״י ד״ה מודה ר״ש
ו: רש״י ד״ה אם כן, רוב, שושבינין
(עיין ריטב״א ה: ד״ה הלכה , ו: ד״ה א״ל)


2) הגדרת דשא״מ
כתובות ה: ...ממילא
שבת ע״ה. רש״י ותוס׳ ד״ה מתעסק
ב״ק מד: והנזיקין שלא בכוונה עיין שם שט״מ ד״ה ר״י בשם רבינו חננאל
מקואות פרק ב משנה ו עיין שם ר״ש, רע״ב, תפא״י, ובחידושי אנשי שם


3) להגדרת דין פסי״ר
רש״י סוכה לג: ד״ה והא
רש״י סנהדרין סב: ד״ה שכן נהנה
רא״ש פסחים פרק ב אית ב... איתמר הנאה..כגון שיכול...
(ראה ספר שמירת הפלשון כלל ו  סעיף ה באר מים חיים אות יד)
רבינו חננאל שבת קלג. ... שאין שומעין לו..
ספר הערוך ערך פסק וערך סבר
זבחים צא: רש״י ד״ה הא רבי שמעון...אפשר דמזלף ליה...
ועין תוס׳ שבת קג. ד״ה לא צריכא ...שמזלפו בטיפות דקות
שלטי גיבורים שבת פרק יג לח. בדפי רי״ף דפוס וילנא אות ג (דפוס עוז והדר, קז בדפי רי״ף אות א )


4) בספק פסי״ר (לשעבר)
או״ח סימן שטז ט״ז ס״ק ג עיין שם באר היטב ס״ק ד וביאור הלכה ד״ה ולכן
עיין שו״ע הרב  או״ח רע״ז בקונטרס אחרון שם אות א


5) בהבדל בין דשא״מ ומלאכה שאינה צריכה לגופא
ראה כס״מ הלכות שבת פרק א הלכה ז בשם ר״א בן הרמב״ם

 

 

השיעור ניתן בי"ג חשון תשע"ו

קוד השיעור: 6658

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 P K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע 2
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע 2
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן נחמיה גולדברג
ע 2