ישיבת כרם ביבנה

בדין תשלומי כופר וקלב"מ

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

בבא קמא ד ע"א
שיעורי עיון
(לקריאת סיכום של השיעור - לחצו כאן)

מראה מקומות שפורסמו לשיעור:

תוס' ד,א ד"ה כראי אדם ובמהר"ם שם
תוס' רבינו פרץ בא"ד
רש"י להלן י,א ד"ה מה שאין כן באש
רש"י להלן נ"ג,ב ד"ה אדם ובור
רש"י לקמן ס"א,ב ד"ה היה גדי
[בגמ' דף מ"ג,א אמר רבה שור שהמית וברש"י שם ד"ה לא דמים]
[הגהת אשר"י פ"ד ס"ד ראובן שהרג את שמעון]
תוס' כתובות ד"ה זר שאכל תרומה
תוס' רבינו פרץ להלן דף מ"ג,ב ד"ה כגון שהצית (בשם הר"מ)
גמ' דף מ,א תנן חייבי ערכין וכו'
תוס' שם ד"ה חייבי כופר ובשיטמ"ק בא"ד ובתוס' שם ד"ה כופר אחד
תוס' להלן ל"ו,ב ד"ה יד עניים
בעל המאור שם (י"ח,ב מדפה"ר) ד"ה אנן יד עניים וברמב"ן במלחמות שם ד"ה ומש"כ תו בעה"מ
חידושי הרמב"ן מכות ב,א ד"ה שהוא חייב גלות
רמב"ן עה"ת פרק כ"א פסוק ל
גמ' פסחים כ"ט,א האוכל חמץ של הקדש
רמב"ם פ"א ממעילה ה"ג
רמב"ם פ"ה מסנהדרין הי"ד
רמב"ם פ"ח מנזק"מ הי"ג
רמב"ם פ"כ מהלכות עדות ה"ח

 

 

השיעור ניתן בכ"א חשון תשע"ז

קוד השיעור: 7378

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא - שיעורי עיון: דף ד ע"א
שיעור כללי ראשון של הרב שליט"א - סגן ראש הישיבה
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע K
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K