ישיבת כרם ביבנה

בור המתגלגל

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

בבא קמא ו. - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:

תוספות ב"ק ו,א ד"ה מה לבור שכן כח אחר מעורב בו
תוספות שם ד"ה לאתויי בור המתגלגל
פסקי הרא"ש בסוגיין
מאירי וחדושי תלמיד הרשב"א בסוגיין
משנה לקמן כ"א,ב הכלב והגדי שקפצו וכו' ובגמ' טעמא דקפצו עד סוה"ע
תוספות להלן דף כ"ג,א ד"ה תפשוט
חידושי תלמיד הרשב"א שם ד"ה מדאמר וכו' ומיהו אם נתנם לתוך פיה בן דעת וכו'
שיטמ"ק דף נ"ג,ב בשם הרא"ה ד"ה לעניין נזיקין כולם חייבין
שיטמ"ק בסוגיין בשם הגיליון [עוד כתבו בתוס']
תוספות להלן נ"ג,ב ד"ה שור ואדם שדחפו לבור
בגמ' נ"ד,א נפל לתוכו שור חש"ו עד המשנה בע"ב
בגמ' דף כ"ט,ב ההופך את הגלל ברה"ר
חידושי הרשב"א שם ד"ה הא דאמרינן בשהפכה
הגהות אשר"י פ"ג סי' ד,ה [ור"ת פירש]
תוספות כ"ז,ב ד"ה ושמואל
רמב"ם פי"ב מנזקי ממון הט"ז
רמב"ם פ"ו מחובל ומזיק הט"ו ובמ"מ שם
רמב"ם פ"א מחובל ומזיק הי"א

 

 

השיעור ניתן בי"ב טבת תשע"ז

קוד השיעור: 7440

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ו. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע K
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K