Yeshivat Kerem B'Yavneh

הזמן בפרשה - פרשת לך לך

ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה.

ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית וגו' (בראשית טו, יז-יח)

 

מתי התרחשה ברית בין הבתרים ?

לפי ביטויי הזמן אחרי "ביאת השמש" כאשר היתה עלטה, כלומר עם רדת החשכה.

נניח כאן לביטוי ביאת השמש ונדון בו בפעם אחרת, ונעסוק רק במושג "עלטה".

עלטה מהשורש ל.ו.ט לשון כיסוי – זמן זה הוא זמן החשכה.

מתי יורד הלילה ?

לאחר שקיעת השמש באופק, אור השמש לא נעלם בבת אחת, אלא במשך פרק זמן מסויים בו השמים מאדימים ואחר משחירים, עד העלמות כל אור השמש. פרק זמן זה מכונה בשם "דמדומים" על שם צבעם האדום של השמים.תופעת הדמדומים מתרחשת כתוצאה משכבת האטמוספירה של כדור הארץ הנמצאת מעלינו, ומחזירה את אור קרני השמש גם לאחר שהשמש נעלמה מעינינו.

לאסטרונומים יש 3 חלוקות שרירותיות של "דמדומים":

פרק הזמן משקיעת השמש באופק ועד רדת השמש 6 מעלות מתחת לאופק – מכונה דמדומים אזרחיים, מהשקיעה ועד רדת השמש 12 מעלות מתחת לאופק – מכונה דמדומים ימיים, ומהשקיעה ועד רדת השמש 18 מעלות תחת האופק – דמדומים אסטרונומיים.

מקובל בפי האסטרונומיים לומר שכאשר השמש נמצאת 18 מעלות מתחת לאופק לא ניתן כבר להבחין כלל באור השמש. משך הדמדומים משתנה ממקום למקום בכדור הארץ ומעונה לעונה. בהלכה יש גם הגדרות של דמדומים הקשורות בנושא עלות השחר ובין השמשות.

בביאור המילה עלטה מצאנו מחלוקת:

מפירוש הרס"ג ורד"ק משמע שמדובר בחשך גדול, ומדברי מדרש חפץ משמע שעדיין היה מעט אור – תערובת של אור וחשך (ראו חומש תורה שלמה).