Yeshivat Kerem B'Yavneh

הזמן בפרשה - פרשת תולדות

"ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם"

ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה … (בראשית כה, כ)

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו (כה, כא)

… ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם (כה, כו)

 

הפרטים הכרונולוגים הללו השזורים בפרשתנו קשורים לסוגיה ביבמות בהלכות פריה ורביה.

המשנה ביבמות (סד, א) משמיעה שאדם צריך להמתין 10 שנים עד שאשתו תלד ואם לא צריך לשאת אשה נוספת על אשתו או צריך לגרשה וליתן כתובה (נעיר כי לפי הרמ"א אבן העזר קנד, י אין כופין על הדבר בזמן הזה).

הגמרא שם לומדת שזכר לדבר מפסוק שנאמר באברהם אבינו "מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען" – לקח את הגר.

מקשה רבא לרב נחמן מדוע לא נלמד מיצחק שנשא בגיל 40 והוליד בגיל 60 ולא נשא אשה אחרת ללדת ?

ענה לו רב נחמן: "יצחק עקור היה" כלומר גם יצחק עצמו היה עקור ולכן לא היה הדבר תלוי באשתו, וגם אם היה נושא אחרת לו היה מוליד.

הקשה רבא: שגם אברהם עקור היה.

וכאן נשארנו עם שני מקראות 10 שנים אצל אברהם ו-20 שנה אצל יצחק, אולם מסביר רש"י לפי המשך שאת דין פריה ורביה נלמד מאברהם דווקא כי הפרט הכרונולוגי של 10 שנים הוא מיותר, אולם אותם 20 שנה של יצחק יש סיבה מיוחדת שנכתבו כדברי ר' חייא בר אבא:

למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן את שנותיו של יעקב:

ובמסכת מגילה דף יז,א מבואר שישמעאל היה גדול מיצחק ב-14 שנים, ומכך היה ישמעאל בן 74 כשנולד יעקב (ואלו ה-60 שנה) וישמעאל מת בן 137 ובפרק זה של מיתת ישמעאל יצא יעקב לחרן – כלומר יעקב היה בן 63 שנה במות ישמעאל, וכאשר ממשיכים בחישוב מגלים שיעקב היה בן 116 שנה כאשר עמד לפני פרעה: 14 שנים עד לידת יוסף, ועוד היה יוסף בן 30 שעמד לפני פרעה שנה כשיוסף ירד למצרים ועוד 7 שני שובע ו-2 שני רעב – סה"כ 116 שנה בלבד, ואילו יעקב אומר לפרעה שגילו 130 שנה ? ומכאן לומדים שישב יעקב 14 שנה בבית עבר לפני שהלך לארם נהרים.