Yeshivat Kerem B'Yavneh

הזמן בפרשה- פרשת וישב

יוסף הצדיק – קורות חיים

וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו וגו' (בראשית לז,ג)

 

בפירושו על פרק לז, פסוק ג' מציין ראב"ע את גילו של יעקב בעת הולדת יוסף - 91 שנה, כמשמעות הביטוי "בן זקונים" – בן שנולד לעת זקנתו.

כיצד מגיע ראב"ע למספר זה ?

מליקוט הפרטים המופיעים בפרשתנו והסמוכות לה ניתן לחשב נתון זה וכן נתונים נוספים תוך כדי יצירת תמונה ברורה של "קורות החיים" של יוסף הצדיק.

בפרשת מקץ מסופר שיוסף היה בן 30 כאשר פתר את חלומות פרעה (בראשית מא, מו). 9 שנים מאוחר יותר לאחר 7 שנות השבע ו-2 שנות רעב ירד יעקב למצרים ועמד לפני פרעה בגיל 130 שנה (בפרשת ויגש, בראשית מז,ט). מכאן נובע כי יוסף היה אז בן 39 שנה, כלומר הפרש הגילאים – 91 שנים. תוך צירוף הפרטים זה לזה מתקבלת התמונה הבאה:

כאמור, יוסף נולד בארם כאשר היה יעקב בן 91 שנה.

בגיל 17 יצא יוסף לרעות את אחיו בצאן ונמכר ע"י אחיו (בראשית לז,ב) יעקב אז בן 108. עד גיל 28 עברו על יוסף כל ה"חוויות" במצרים, עד ליום שבו פתר את חלומות שני השרים. (יעקב בן 119). שנתיים מאוחר יותר (בראשית מא,א) חולם פרעה את חלומותיו ויוסף פותרם בן 30 שנה (בראשית מא,מו) אז גילו של יעקב 121 שנים. חולפות להם 7 שנות שבע ו-2 שנות רעב (בראשית מה,ו) ואז מתרחש איחוד המשפחה כאשר יוסף בן 39 ויעקב בן 130 שנה (בראשית מז,ט). יעקב חי עוד 17 שנה במצרים ונפטר בגיל 147 (בר' מז,כח) ואז יוסף בן 56 שנה. יוסף ממשיך למשול במצרים עוד 54 שנה לאחר פטירת יעקב ונפטר בגיל 110 שנים (בראשית נ,כו).

לסיכום, כאשר מתבוננים בפרטי הגילאים אפשר לגלות דבר סימטריות מעניינת באותם 56 השנים מלדת יוסף עד פטירת יעקב. טו"ב (17) שנים היו יעקב ויוסף יחד, נפרדו למשך 22 שנים, ושוב נפגשו למשך טו"ב (17) שנים נוספות. בתחילת 22 השנה חלם יעקב את החלומות בבית אביו, בסוף 22 השנים התגשמו החלומות, כאשר באמצע התקופה הזאת בדיוק (לאחר 11 שנה) פתר יעקב את חלומותיהם של שני השרים.