Yeshivat Kerem B'Yavneh

הזמן בפרשה - פרשת שמות

ותצפנהו שלשה ירחים

 

"ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה יְרָחִים" (שמות ב,ב) 

 

דברי רש"י ידועים: משה נולד 6 חדשים אחר שהחזיר עמרם את יוכבד. המצרים בדקו תמיד אחר 9 חדשים מהנישואין, כך שיוכבד יכלה להחביא את משה 3 חדשים.

יֶרַח היא מילה נרדפת לחודש.

היָרֵחַ משלים מחזור מופעים אחד מידי 29 יום, 12 שעות 44 דקות וכ-3 שניות בממוצע.

תנועת גרמי השמים כפי שהיא נצפית מכדור הארץ מהווה את הבסיס ליחידות הזמן היסודיותיממה (יום), חודש, ושנה, ולמעשה המערכת של ארץ-ירח-שמש היא מערכת של שלשה שעונים טבעיים.

כדי לא לסבך את הקוראים בפרטים נסביר כך:

סיבוב כדור הארץ סביב צירו (כאשר מתחשבים גם בהקפה סביב השמש !) הוא הבסיס ליממה (24 שעות), מחזור מופעי הירח (נמשך בממוצע 29 יום, 12 שעות 44 דקות וכ-3 שניות) הוא הבסיס לחודש, והקפת כדור הארץ סביב השמש היא הבסיס לשנה. (מעט פחות מ365 יום ורבע).

בלוח השנה היהודי – הנחת יסוד חשובה. כל יחידת זמן נבנית מיחידת הזמן השלמה הקטנה ממנה.

השנה מורכבת ממספר שלם של חודשים - 12 או 13. החודש מורכב ממספר שלם של יממות 29 או 30.

מקור הדברים במסכת מגילה דף ה עמוד א: מנין שאין מונין ימים לשנים, שנאמר "לחדשי השנה" (שמות יב,א) – חדשים אתה מונה לשנים, ואי אתה מונה ימים לשנים. מנין שאין מחשבין שעות לחדשים שנאמר "עד חדש ימים" (במדבר יא,כ) ימים אתה מחשב לחדשים ואי אתה מחשב שעות לחדשים.

על כן לא ניתן ליצור חודש של 29 יום ועוד מספר שעות, ולכן עושים חלק מהחדשים חסרים - בני 29 יום, וחלק מהחדשים מלאים (או "מעוברים") - בני 30 יום, (ובאותו אופן שעושים חלק מהשנים פשוטות בנות 12 חודשים וחלק מעוברות בנות 13 חודשים).

ראב"ע כותב על הפסוק "החודש הזה לכם" (שמות יב,ב)  ש"דבר החידוש הוא לאור הלבנה" - כלומר שחידוש יתכן בלבנה, רק בצורת הלבנה אנו רואים חידוש והשתנות, צורת השמש תמיד עגולה וקבועה.

היֶרַח – נקרא על שמו של היָרֵחַ – שם העצם של המאור הקטן.

החודש –קרוי על שם הפעולה של הירח – ההתחדשות.

לשון יֶרַח וחודש מופיעים במקרא זה לצד זה. התורה נקטה כאן בלשון "ותצפנהו שלשה ירחים", אולם לפני מספר פרשות, בפרשת וישב, ראינו שהתורה נקטה בהריונה של תמר את הלשון "ויהי כמשלש חדשים" (בראשית לח,כד).

נציין מספר מקומות נוספים במקרא שמופיעה בהם המילה יֶרַח:

יפת תואר צריכה לבכות את אביה ואת אמה יֶרַח ימים (דברים כא,יג) שלום בן יבש מלך יֶרַח ימים בשומרון (מל"ב ט"ו,יג), תאריכי בנין בית המקדש של שלמה מופיעים בצירוף המילה יֶרַח -  יֶרַח זִו, יֶרַח בּוּל, יֶרַח הָאֵתָנִים (השמות הקדומים של החודשים אייר, מרחשון, תשרי בהתאמה).