Yeshivat Kerem B'Yavneh

Parah Adumah Seminar - 23 Adar 5766; March 23, '06

בית המדרש להלכות העתידיות ע"י ישיבת כרם ביבנה, בשיתוף מכון המקדש

עקב הצמאון הגובר של הציבור בלימוד התורה בכלל מקצועותיה וגם בענייני ההלכות העתידיות, ובהשראת דברי החפץ חיים זצוק"ל במאמריו "תורה אור" ו"צפית לישועה" על חשיבות לימוד סדר קדשים כהכנה וכקירוב לגאולה העתידה, אנו מקימים בעזהי"ת יוזמה לכינוסים תורניים ולימודים מסודרים של ההלכות העתידיות. תוכנית ראשונה מעין זו נוסדה ב"ישיבת כרם ביבנה" בענייני מצות קידוש החודש ונושאים מסתעפים, והובילה לנטילת חלק של מאות משתתפים בכינוסים ובלימודים סדירים (של שעור שבועי של 3 שעות) בנושא זה שנחשב ל"מת מצוה". הפרי של יוזמה זו הוא יצירה תורנית נרחבת הכוללת העמדת תלמידים הרבה, מחקר ופיתוח, ספרים, מאמרים ותוכנות והדמיות ממוחשבות.

בתוכנית בית המדרש לעסוק באופן שיטתי בענייני קדשים, טהרות, שמיטה ויובל, סנהדרין ועוד, תוך ניצול הכוחות התורניים הפועלים בעולם התורה.

ייאמר כאן במפורש שהמטרה היא בעצם הלימוד עצמו וזיכוי הרבים במקצועות אלו של התורה הקדושה, ולא בפעילות ראוותנית בעלת השלכות אינטרסנטיות או פוליטיות, לכן בית המדרש יהיה פתוח לציבור התורני על כל חוגיו, הן מצד המלמדים והן מצד הלומדים.

מאורע הפתיחה של בית המדרש יתקיים בעזהי"ת ביום חמישי כ"ג באדר ה'תשס"ו בישיבת כרם ביבנה.

בתאריך זה, החל לאחר שבת "פרשת פרה" ייערך כנס בנושא מצות פרה אדומה. הכנס יהיה פעילות ראשונה בסדרה של פעולות שיזום בית המדרש. השאיפה היא ליצור תוכנית לימודים מסודרת עבור הציבור הרחב. הנושאים שילמדו בהתחלה יהיו הלכות פרה אדומה, ואחר כך מבוא לטהרות, כאשר השאיפה היא להקיף עם הזמן את מכלול ההלכות העתידיות, וליצור במידת האפשר מספר תוכניות הפועלות בו זמנית והמאפשרות הפצת תורה בקנה מידה נרחב.

 

יום עיון בנושא פרה אדומה

כרם ביבנה, יום ה', כ"ג באדר תשס"ו.

 

15:30 תפילת מנחה בהיכל הישיבה

16:00 - 17:00 הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת כרם ביבנה, "הפרה והעגל".

17:00 - 18:00 שי ואלטר, ישיבת כרם ביבנה, תהליך שרפת הפרה והזאת המים.

18:00 - 19:00 הרב יונתן אדלר, עיר דוד, מקום שרפת הפרה.

19:00 - 20:00 הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש. האפשרות לחידוש מצות פרה.

20:00 תפילת ערבית

 

הפסקות קצרות בין השיעורים.

הכניסה ללא תשלום.

יוגש כיבוד קל.

 

לפרטים והרשמה לכנס ולתוכנית לימודי המשך בנושא ההלכות העתידיות:

נא לפנות לשי ואלטר בטלפון 8566560 - 08.

אי-מייל: [email protected]