נס המטה

נס המטה

BackBack to Main Page

By: Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

מאמר לפרשת וארא
(זמן חורף תשסח)

MS Word Download the Shiur

"ויֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר, כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת וְאָמַרְתָּ אֶל אַהֲרֹן קַח אֶת מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי פַרְעֹה יְהִי לְתַנִּין" (שמות ז, ח).


נס המטה אינו ממערכת הנסים של עשר המכות שהיו במצרים ונשאלת השאלה מה היתה מטרתו של נס זה?


על הפסוק: "וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם" (שמות ז, יב), דרשו חז"ל (שמו"ר ט, ז):


"אמר הקב"ה אם יבלע תנין את תניניהם של מצרים יאמרו מנהגו של עולם הוא נחש בולע נחש. אלא יחזור לברייתו ויבלע את תניניהם. מהו ויבלע מטה אהרן את מטותם? אמר ר' אלעזר נס בתוך נס. שחזר המטה, מטה כברייתו ובלע אותן, כשראה פרעה כן תמה ואמר: "ומה אם יאמר למטה בלע לפרעה ולכסאו עכשיו הוא בולע אותו. א"ר יוסי ב"ר חנינא נס גדול נעשה במטה, שאע"פ שבלע כל אותן המטות שהשליכו שהיו רבים לעשות מהן י' עומרים - ולא הועבה, וכל מי שרואה אותו אומר זה מטה אהרן, מכאן שהיה מטה אהרן סימן טוב לעשות בו נסים ונפלאות לדורות".


חז"ל מדגישים שבנס המטה היה נס גדול - נס בתוך נס דבר החורג מדרך הטבע, המטה עצמו בלע את שאר המטות, ובנוסף לא נשתנה גודלו של המטה, וכל כך למה?


נס המטה סמל את ההנהגה החדשה של הקב"ה כלפי עם ישראל, שזו הנהגה למעלה מן הטבע, בניגוד ההנהגה שהיתה לאבות בא-ל שדי שהיא הנהגה טבעית. כעת מתחילה הנהגה לבנים הנהגה למעלה מן הטבע המרומזת בשם י-ה-ו-ה. הנהגה שהתחילה בנס המטה ונמשכה עד נס קריעת ים סוף שגם בו היה "נס בתוך נס" - בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים בעוד "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו בַּיָּם וַיָּשֶׁב ה' עֲלֵהֶם אֶת מֵי הַיָּם" (שמות טו, יט), יבשה לישראל ומים למצרים וזהו נס בתוך נס שעליו עם ישראל אמרו שירה.


תפקידו של המטה היה למעשה לגלות את שם ה' ברוך הוא ולכן השם המפורש היה חקוק על המטה. ומשום כך נאמר: "וְאֶת הַמַּטֶּה הַזֶּה תִּקַּח בְּיָדֶךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בּוֹ אֶת הָאֹתֹת" (שמות ד, יז), כי כל ניסי מצרים נעשו ע"י המטה אשר על ידו היו גילוי שמו ומציאותו יתברך.


לכן מצינו במדרש תנחומא (פרשת וארא) שגם במכות מצרים היו "נס בתוך נס". והרי תמצא במכות מצרים שהיה דבר והפוכו בענין אחד. במכת דם אמרו רבותינו ז"ל, כשהיתה קערה מלאה מים והיו הישראל והמצרי שותים ביחד, היה הישראל שותה מים והמצרי שותה דם. וכן במכת החושך אמרו שהיה חושך למצרים והישראל כאשר היה נכנס לחושך ההוא היה לו אור. הרי שני הפכים במקום אחד וזהו "נס בתוך נס".


מטה זה עבר בכל הדורות כולם עד חרבן בית ראשון ועתיד לחזור בגאולה העתידה, וכן איתא בילקוט שמעוני (פרשת חוקת, רמז תשס"ג):


זה שאמר הכתוב "מטה עוזך ישלח ה' מציון", זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו שנאמר: "כי במקלי עברתי את הירדן הזה". והוא המטה שהיה ביד יהודה שנאמר: "ומטך אשר בידך". והוא היה ביד משה שנאמר "ואת המטה הזה תקח בידך". הוא היה ביד אהרן שנאמר: "וישלך אהרן את מטהו". והוא היה ביד דוד שנאמר: "ויקח מקלו בידו". והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז. ועתיד אותו המטה לימסר למלך המשיח, וכן עתיד לרדות בו את אומות העולם לכך נאמר: "מטה עוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויבך".


כפי שבארנו בתחילת דברינו, ענין המטה הוא גילוי מציאות ה' יתברך בשם י-ה-ו-ה  והיא השליטה במערכת הטבעית ומפני כך עבר הוא מדור לדור עד חרבן בהמ"ק.


ועתיד אותו מטה להתגלות בגאולה השלימה למלך המשיח, אז יתגלה שה' אחד ושמו אחד כמו שנגלה הקב"ה במצרים ו"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" (מיכה ז, טו).


(פורסם באשכולות # וארא תשס"ח)

Shiur ID: 2737

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Kalman Ber
Rav Kalman Ber
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
צוריאל שושן
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע