שמיטת כספים במלוה תוך זמנו

שמיטת כספים במלוה תוך זמנו

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

מסכת מכות - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:

1) הגדרת החוב תוך זמנו

א) מכות ג. משנה שניה ושם ברמב״ן וריטב״א ד״ה מתני׳
רמב״ם הלכות עדות פרק כ״א הלכה ב (עוד עיין סתימת רש״י, רע״ב ופיה״מ)
ים של שלמה (מהרש״ל) בבא קמא פרק ראשון סימן כ [הגדרת חוב תוך זמנו]
שו״ת רמב״ן (מהדורת מוסד הרב קוק) סימן כה [שחולק על הנ״ל]

ב) שו"ע חו״מ סימן ע״ה סעיף ג ברמ״א.. והוא בזמן... ושם סמ״ע [לענין פרעון בעל כרחו תוך זמנו]
בבא בתרא ה. פלוגת ריש לקיש ואביי ורבא [בטוען פרעתי תוך זמנו]
שם תוספות ד״ה הקובע [המבחין בין סתם הלואה לקובע זמן ]
רמב״ם הלכות מלוה פרק יג הלכה ה
[עיין חידושי מרן רי״ז הלוי הלכות מלוה פרק כו הלכה ב]

2) הגדרת תהליך השמטת כספים

א) מכות ג:
רש״י ד״ה אע״ג ,לדידי [עיין מהרש״א]
ריטב״א ד״ה שביעית, ואיזו
ספר יראים (ר״א ממיץ) עמוד רביעי איסורי ממון סימן קס״ד
פסקי ריקאנטי (ר מנחם ריקאנטי) פסק שנב

ב) שבת קמח: איתמר הלוואת יום טוב...דבר השמיטה
רש״י ד״ה אם,רישא,ואם אמר, דבר
חידושים מיוחסים לר״ן (ורשה תרכב) ד״ה השוחט, מכלל
רמב״ם שמו״י פרק ט הלכה ה
ב״ח טוחו״מ סימן סז ס״ק יג [מבחין בין מלוה שקבעו לו זמן,תוך זמנו לסתם הלואה]

ג) גיטין לז: המחזיר חוב.... מעיקרא
שם רש״י ד״ה ותלי, עד אמר

מכות ג. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

Shiur ID: 7118

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע