כאשר זמם לעשות לאחיו - ועדיין לא עשה

כאשר זמם לעשות לאחיו - ועדיין לא עשה

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

מסכת מכות ה: - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
דברים פרק יט פסוקים יח, יט, כא
שמות פרק כא פסוקים כג, כד
מכות ה: משנה וגמרא אין העדים... עד סוף הסוגיא
רש״י ד״ה לעשות לאחיו
תוד״ה חייבי
ריטב״א ד״ה מתני׳ אין...
[רמב״ם חובל ומזיק פרק א הלכות הלכות א-ו
אדרת אליהו לגר״א שמות פרק כ״א פסוק ו (להגדרת מעמד הפשט מול הקבלה / תורה בעל פה )]
פירוש המשנה לרמב״ם מכות ה:
רמב״ם הלכות עדות פרק כ הלכות א, ב [לעיין במהדורת פרנקל] עיין בראב״ד ובנו״כ
(חידושי רבינו חיים הלוי שם)
נזיר נו:-נז. אין דנין ק״ו מהלכה..
סנהדרין נג: תוד״ה השתא - להגדרת אין עונשין מן הדין
סנהדרין עג. רש"י ד״ה הקישא
(סוכה לא. רש״י ד״ה לא מקשינן)

מסכת מכות ה: - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

Shiur ID: 7159

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Gavriel Saraf <br> Rosh HaYeshiva
Rav Gavriel Saraf
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע