ראש הישיבה - מאגר תורני - ישיבת כרם ביבנה" /> ראש הישיבה - מאגר תורני - ישיבת כרם ביבנה" />

בגדר עדות קיום בגו"ק ובדין ספק קידושין

בגדר עדות קיום בגו"ק ובדין ספק קידושין

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

קידושין - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:

בסוגיין דף ו,א ת"ר הרי את אשתי וכו' (עד סוף הסוגיא)
חידושי הריטב"א בסוגיין וברשב"א ד"ה במאי עסקינן
פסקי הרא"ש סי' ב' ובתוס' ר"י הזקן בסוגיין
רמב"ם פ"ג מהלכות אישות ה"ו – ה"ח ובמ"מ שם(יעוי' ביאור הגר"א סי' כ"ז אות ח)
ר"ן נדרים דף ל',א ד"ה ואשה
בגמרא לקמן דף נ,א ודברים שבלב וכו' אלא אמר אביי מהכא וכו'
חידושי הרשב"א לעיל ה',ב ד"ה אבל נתן הוא ואמרה היא
משנה יבמות דף ל,ב כיצד ספק קידושין וברש"י שם לא,א ד"ה ומתניתין דהכא בכת אחת
חידושי הרשב"א שם לא,א ד"ה ומתניתין בכת אחת
מרדכי גיטין רמז תנ"א
תשובות מיימוני הלכות אישות סי' א
תוס' לקמן דף נ,ב ד"ה חוששין לסבלונות
גמרא כתובות ע"ג,ב קדשה סתם וכנסה סתם
גמרא לקמן מ"ד,ב קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה
גמרא להלן נ"ט,ב מעכשיו ולאחר שלושים יום וכו'
ר"ן לקמן דף ד,א מדפה"ר ד"ה גרסי' בגמ' עגל זה (ומ"מ אני מסתפק וכו')
חידושי הריטב"א לקמן מ"ג,א ד"ה אתמר רב אמר
תוספות להלן דף ס"ו,א ד"ה אמר אביי
רמב"ם פ"י מהלכות גירושין הי"ח
רמב"ם פ"ד מהלכות אישות הי"ט
רמ"א אבה"ע סי' מ"ב ס"ד

 

 

השיעור ניתן בי' תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7657

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

קידושין - שיעור עיון כללי
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
Rav Mordechai Willig shlita
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע