ישיבת כרם ביבנה

מתנה על מנת להחזיר

הרב מנחם מנדל בלכמן

מראה מקומות לשיעור:

א. קידושין ו ע"ב
... הילך מנה על מנת... כוותיך
רש"י ד"ה אלא תוס' ד"ה לבר
ר"ן שע"ג רי"ף ובדפ"ר עוז והדר ד"ה הא, בכולהו

ב. הגדרת חידוש התנאי
קידושין סא ע"א משנה
רא"ש פרק ו גיטין סימן ט
רמב"ם אישות פרק ו' הל' א, ב, טז-יח
גירושין פרק ח הל' א, פרק ט הל' א
פאה פרק ו משנה יא ובתוס' רעק"א שם שתמה להבנת המושג תנאי
חידושי מרן הרי"ז הלוי רמב"ם נזירות עמוד 34 בהגדרת תנאי וישוב קושית הגרע"א
לאור הנ"ל:
הגדר מתנה על מנת להחזיר לרמב"ם לבעלי התוס'?

ג. בכורות נא ע"ב נטלו והחזירו... אין בנו פדוי
תוס' שם ד"ה הלכך, ורא"ש קושיית ממתנה עמ"ל ותירוצו.
יו"ד סימן ש"ה סעיף ח בגר"א ס"ק יד

ד. קצות החשן סימן רמ"א ס"ק ד מש"כ בדעת הר"א כץ
שו"ת הרא"ש כלל לה-ב [קושיית הר"א כץ דהחזרה מדין תנאי ותלוי בפלוג' ר"ש ורבנן וע"כ דלא כהבנת הקצוה"ח]
שו"ת ר"י מיגאש סימן מב

ה. ספר המקח לרבינו האי גאון שער י"ח השווה מעמ"ל למכירת בתי ערי חומה
יסודו: ערכין ל"א ... הרי"ז כמו ריבית ... מותר
גר"א חו"מ סימן רמ"א סעיף ו ס"ק כ"א שהשווה מעמ"ל לבתי ערי חומה כנ"ל

 

 

השיעור ניתן בכ"ד תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7675

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

קידושין - שיעור עיון כללי, כולל דברי פרידה בתחילת השיעור לרגל פרישת הרב ממסירת שיעורים כלליים
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 P
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2 P
Rav Mordechai Willig shlita
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע