בדין עונשין ממון מן הדין

בדין עונשין ממון מן הדין

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

השיעור ניתן בתאריך יד אלול תשע

עיין תוס' בבא קמא ב ע"א ד"ה ולא זה וזה
וקצת קשה דמשמע וכו'
גליון הש"ס שם ובמכלתין תניא
ועיין תוס' ד ע"ב ד"ה ועדים זוממין
ע"ש דעת הר"י
ועייין רש"ש שם על התוס'.
עיין בגר"ח סטנסיל בשם הגרי"ז על הגמ' ב"ק טו ע"א והמית איש או אשה וכו

Shiur ID: 4665

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: