חזקת הגוף, חזקה דהשתא וחזקה דמעיקרא

חזקת הגוף, חזקה דהשתא וחזקה דמעיקרא

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

מסכת כתובות: שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)כתובות ט.: שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור


[למבט כולל: ראה ספר שערי יושר לגרש"י הכהן ז"ל שער ב' פרקים א-ד]


 


כתובות ט. תוד"ה ל"צ ... אדרבה


בפי' הביטוי אדרבה – שני פנים


1. הצעה חילופית: עי' רמב"ם איסו"ב פי"ח הל' י', יא (וע"ד השימוש ב"אדרבה" המופיע בכתובות לח:)


2. הצעה חילופית מכרעת: ע"ד הסוגי' נדה ב: ומ"ש ממקוה, ונחלקו שם תוס' הרא"שד"ה אדרבה ועי"ש חי' הר"ן ולעומתם ראה סוגי' קידושין עט. אתמר – לריעותא ובתו"י שם ד"ה אדרבה (עי"ש ס' פני יהושע) ובחי' הריטב"א.


 


בפי' תוס' דידן


עי' שט"מ ט. ד"ה ספק תחתיו וד"ה באשת כהן. בס' פנ"י ד"ה וי"ל אדרבה


 


רקע לחזקות / חזקת הגוף


מקור חזקות: חולין י ע"ב מנא... אחזקיה


[למקור חזקה דהשתא: ראה שב שמעתתא ש"ב פ"ד]


 


הגדרת החזקות


נזיר פ"ט משנה ב' "רגלים לדבר – עי"ש פיה"מ לרמב"ם ובתויו"ט


[ס' חורב לרש"ר ז"ל עמודים 328-331]


 


כוחה של חזקת הגוף


כתובות יב ע"ב פלוג' ר"ג ור"י משנה וגמרא


כתובות עה ע"ב טעמא... כהה טהור, תוס' ד"ה אבל (להבחין בין ר"י לרשב"א שבתוס')


שם תוס' ד"ה ספק טמא (שהניח בסו"ד דחזקת כשרות לכהונה מיקרי חזקת הגוף).


 


הקו' על התוס' מתרתי לריעותא


עי' שט"מ פנ"י ועוע"י דו"ח לגרעק"א ז"ל עמ' 70 ד"ה אם תירוצם ... חדשה היא


רקע לדין תר"ל: נדה ב ע"ב ומ"ש ממקוה – לריעותא עי"ש רש"י ובתוס' ד"ה התם קידושין עט ע"א איתמר ... לריעותא. תוס' ד"ה ושמואל ובתו"י ד"ה אדרבה (ובס' פנ"י על התו"י)


 


הצעות שונות להסבר תר"ל


1. חזקה דהשתא מכריע במקום שחזקה מעיקרא אינו יכול להכריע.


2. חזקה דהשתא מחזק חזקה דמעיקרא ועי"ז החזקה מעיקרא מכריע.


3. מצב ההשתא מערער חזקה דמעיקרא, והחזקה, שאי"ב ריעותא מכריע.


לדון על פי הנ"ל בב"י פלוג רב ושמואל. לדייק בראשונים בנדה ובקידושין שם.


 


[ראה עוד: חזון איש אבהע"ז סימן פ' אותיות יז, כו


שו"ת הגרעק"א ז"ל סימן ז


דו"ח לגרעק"א ז"ל עמודים 178-179 (בעיקר: ד"ה וביותר, ובזה וגם)]

Shiur ID: 6773

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע