פלגינן דיבורא - שיטת רש"י

פלגינן דיבורא - שיטת רש"י

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

כתובות יח: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)


מראה מקומות לשיעור


( לרקע, ראה ספר קובץ הערות כל מסכת יבמות סימן כ״א )


כתובות יח:  רש״י ד״ה אלא
מכות ז. אילעא וטוביה... מלוה
רא״ש שם סימן יג
שיטה מקובצת כתובות יח: בשם ר״י מגא״ש
סנהדרין ט:-י. ואמר רב יוסף...אצל ממונו ושם רש״י ד״ה רבא, פלוני, אצל, הדר.
תוס׳ שם ד״ה אצל
חידושי הר״ן שם בהרחבה עפי״ד הראב״ד


[גדר המגו
בבא קמא ע״ה. אמר רב המנונא... מכלום
(ראה שו״ ת זכר יצחק סימן מז סעיף ה)]


רש״י חולק על הראב״ד, רא״ש ור״ן
מכות ו. במקיימי דבר ושם ברש״י שפירש אחרת מהראב״ד
בבא בתרא קלד: גירשתי... ושם ברשב״ם (מבואר שפלגי״ד שם אינו שייך לדין עדות)
גיטין ח: עבד שהביא גטו, פלוגתא דאבי ורבא
עיין שם ר״ן שעל גליון הרי״ף
(האם יתכן שאין לזה קשר אם השאלה הכללית אם פלגינן דיבורא)

Shiur ID: 6957

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
E
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע
Rav Menachem Mendel Blachman
Rav Menachem Mendel Blachman
ע