כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה

כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מסכת מכות ב. - שיעורי עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
מכות ב. כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה
תוספות ד"ה כל הזוממין
מהרש"א ומהר"ם שם
תוספות סנהדרין מה: ד"ה משום דהוי
גבורת ארי מכות ב. ד"ה כל הזוממין ע"ש שמקשה על התוס' בסנהדרין מהתוס' בסוגיין

לקראת סוף השיעור - שאלה לגבי מקושש עצים בשבת

מסכת מכות ב. - שיעורי עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

Shiur ID: 7145

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: