גיטין #07 - פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות

גיטין #07 - פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מקורות לשיעור:
גיטין דף ח: איבעיא להו כל נכסי קנויין לך וכו'. -
מכות ז. אילעא וטוביה קריבא דערבא הוו וכו'. -
רי"ף שם (ג. בדפי הרי"ף) מביא ירושלמי "כתב כל נכסיו וכו' " עיין בר"ן שם.
רא"ש שם סימן י"ג י"ד ד"ה אילעי וטוביה.
רמב"ם פרק י"ד מהל' עדות הל' ז'.
רמב"ם פרק ז' מהל' עבדים הל' ב'.

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

Shiur ID: 8231

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: