גיטין #08 - לפני עיוור במצות עשה

גיטין #08 - לפני עיוור במצות עשה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקומות לשיעור:
גיטין דף י. תוספות ד"ה מצת כותי
כתובות ל. רעק"א בדרוש וחידוש שם, ד"ה ומ"ש בעולה לכהן גדול
סוכה י: נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה וכו', מח' רב נחמן ורב הונא
רשב"א שם, ד"ה רב חסדא
ספר החינוך, מצוה רל"ב בגדר המצוה של לפני עיור

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

Shiur ID: 8232

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: