'לפני עיור' בביטול עשה

'לפני עיור' בביטול עשה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקומות לשיעור:

זכר יצחק (סה, ב) מסתפק האם יש לפני עיור באי קיום עשה, עיין שם בראיותיו.
סוכה י: נוי סוכה מופלגין ממנה ד' טפחים וכו'. עיין שם ברשב"א.
רעק"א דרוש וחידוש, כתובות ל.
חינוך, מצוה רל"ב המצוה שלא להכשיל בני ישראל.
מנחת חינוך, שם שואל מדוע כתב "בני ישראל", הרי בהמשך כותב ששייך גם בגוי.
קידושין לב. רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה וכו'.
תוספות, שם ד"ה דמחיל ליה.
קידושין פא: מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה ומחילה.

ברכת דוד - שיעור עיון בגמרא: סוכה י: / קידושין לב. פא: / כתובות ל. ולפרשת מטות (זמן קיץ תשעד)

Shiur ID: 8649

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: