דינו של רבי יהודה - ביעור חמץ בשריפה

דינו של רבי יהודה - ביעור חמץ בשריפה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים ו. המוצא חמץ בביתו ביו"ט כופה עליו כלי. גמ' ורש"י ד"ה כופה עליו הכלי וד"ה עושה לו מחיצה.
פסחים יב: אלא רבי יהודה לטעמי' דאמר אין ביעור חמץ אלא בשריפה. רש"י ותוס' ד"ה אימתי
פסחים כז: תניא א"ר יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה וכו' כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וכו'.
רמב"ם פרק ג' מהלכות חמץ ומצה הלכה ג' והלכה ח' וכסף משנה.
שו"ע או"ח סימן תמ"ה סעיף א' בהגהות הגר"א ד"ה 'וטוב לשורפו', על דברי הרמ"א שטוב לשורפו ביום, דומיא דנותר שהיה נשרף ביום.

פסחים ו. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8675

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: