המקדש בחיטי קורדניתא

המקדש בחיטי קורדניתא

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
ז. וניבטליה בשית ... אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושין.
רש"י שם, ד"ה אפילו בחיטי קורדנייתא: "... הא מתרצינן בכמה דוכתין כל דמקדש וכו'" .
פסחים כא: על דברי המשנה כא. עבר זמנו אסור בהנאתו "פשיטא, לא צריכא לשעות דרבנן וכו'

פסחים ז. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8676

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: