מצות אכילת מצה ומהותה

מצות אכילת מצה ומהותה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
לה: תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו בטבל וכו' תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ וכו'. -
קידושין לז: ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח וכו'.
תוס' שם, לח. ד"ה אקרוב עומר והדר אכול: בירושלמי מקשה וכו'.

פסחים - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

Shiur ID: 8677

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: