הכנה לתפילה

הכנה לתפילה

הרב מאיר ברקוביץ

ר"מ במכון הגבוה לתורה אונ' "בר אילן"

א. הרמ"א (או"ח תקסח, ד) מזכיר שמתענין מ' יום לפני יוה"כ לזכר עליית משה רבנו להר. ובמ"א (יז) כתב שיתחיל להתענות אחר ט"ו באב (שכן אינו מתענה בשבת ובר"ח). נמצאנו למדים שכבר נכנסנו לימי ההכנה ליום הכיפורים


ב. רבינו יונה מונה כאחד מדרכי התשובה- תפילה. והדבר טעון ברור, הרי אנו מתפללים יום יום, שלש פעמים ביום?! עלינו א"כ להתחדש בתפילתנו, ע"מ שיהיה בה מדרכי התשובה. לשם כך דרשוה התבוננות.


ג. רבי מלכיאל טננבאום (רבה של לומז'ה בשעתו, בעל שו"ת "דברי מלכיאל") היה מחדש בדרך לימודו ואף באר פסוקים בדרך מקורית. להלן הסבר לפסוקים אודות תפילות חנה:


במסכת ברכות (ל:) מבואר, שחסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילתם כדי להתפלל בכובד ראש. במסכת סוכה (נג.) משמע, שבבית המקדש היו מתפללים מנחה, והוכיח שם, שאותה שעה, שעת מנחה הייתה.


לכן עלי יושב על כסאו, כדי להגיע למדריגה של כובד ראש. חנה שמרת נפשה הייתה, לא נזקקה להכנות לתפילתה! לכן עמדה בתפילה מיד. משום כך חשבה עלי לשכורה, הואיל ולא התכוונה לתפילה- חשב עלי שיש לה צער ועליה להתפלל תפילה קצרה בלבד, בגלל חוסר ישוב הדעת. נמצאנו למדים שהמתפלל ללא הכנה (כלשהי) עלול להחשד בשכרות!


ד. בספרו "עלי שור" ח"ב הקדיש הרב וולבה שליט"א כמה וכמה 'ועדים' לענייני התפילה. הדברים דורשים התבוננות והעמקה, ולענייננו נצטט מעט שבמעט המכיל את המרובה:


"... בתחילת הפרק כבר עמדנו על הצורך בהכנה קצרה לתפילה, דהיינו, שלא להכנס אליה בפתע פתאום. בדוק ומנוסה הוא, שאפילו ישיבה שקטה בהתבוננות במשך דקה אחת, מסוגלת לחולל שינוי גדול לטובה בכל התפילה".


ה. נצרף עצה נוספת מתוך "חובות הלבבות":


"אבל ראוי לך להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך (בזמן הבגרות) לעיון בספר תורת האלוקים וספרי נביאיו כמי שלא למד מהם... ותרגיל עצמך לפרשם ולבארם ולהתבונן במילתם ובלשונם וכו' [=ולא להישען על הבנת ה'גירסא דינוקא'] וכן תעשה בתפילות ובתשבחות".


התבוננות- שיטתית- בבאורי מילות התפילה מועילה לכוונה בתפילה ומונעת את ה'מצוות אנשים מלומדה'. מסיים שם חוה"ל:


"ואל תנהג בכל זה כמנהג ימי הנערות, שתאמר מן המילות מה שיזדמן לך ...".


(פורסם בענבי הכרם ראה תשס"ג)

 

 

קוד השיעור: 2589

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת ראה

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב יוסף אילוז
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב נחמן ארנרייך
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
E
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
E