Ein Aya: Tziduk HaDin

עין אי"ה: פירצותינו ופרצות עמך ישראל

הרב אריה שטרן


שיעורים בעין אי"ה


ברכות יט.
"ת''ר העוסקים בהספד בזמן שהמת מוטל לפניהם נשמטין אחד אחד וקורין אין המת מוטל לפניהם הן יושבין וקורין והוא יושב ודומם הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים"


 

 

 

השיעור ניתן בי"ט שבט תשע"ה

קוד השיעור: 6155

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בעין אי"ה, ברכות יט. (זמן חורף תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: