Nedarim #02: Yadot

ידות נדרים

הרב מנחם מנדל בלכמן


נדרים - שיעור עיון כללי


סוגיית ידות


מראה מקומות לשיעור:


נדרים ג. נזיר להזיר... אף נדרים עשה בהם ידות נדרים כנדרים
נדרים ה. אלא מעיקרא בשמואל הכי איתמר... ו עמוד א ... מי שמעת להו
עיין שם מפרש, ר״ן, תוספות ופירוש הרא״ש.


גיטין פה. משנה .. גופו של גט ושם עמוד ב ר' יהודה... בעלמא הוא
עיין שם פירוש המשנה לרמב״ם פרק ט משנה ב
ראה רמב״ם גירושין פרק א הלכה ד ושם לחם משנה שהקשה מפרק ד הלכה יב
עוד עיין שם פרק א הלכה ז ושם לחם משנה ד״ה ואח״כ כתב.
עיין תוספות נדרים ו עמוד ב  ד״ה יש יד לקידושין.


נזיר ב:  האומר אהא...ולבו שוין קמ״ל
עיין שם מפרש (מיוחס לרבי יהודה ב״ר נתן/ריבן) פירוש רא״ש , מאירי,
ופירוש המשנה לרמב״ם  ועיין שם שיטה מקובצת בביאור מהלך הסוגיא
ועיין רמב״ם פרק א הלכות נזירות הלכה ה


נזיר סב. אלא כי יפליא שכתב רחמנא גבי נזירות...להפלאה
עיין שם ריבב״ן, תוספות , פירוש הרא״ש


להבנת  היחס שבין סוגית נזיר לסוגית נדרים ראה בהרחבה שו״ת הרא״ש כלל לה-ה שיטות ; ר״י , רבי אליעזר ממיץ  ומהר״ם מרוטנבורק.

 

 

השיעור ניתן בט"ו סיון תשע"ה

קוד השיעור: 6421

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

נדרים - שיעור עיון כללי בנושא: סוגיית ידות (זמן קיץ תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע