פלגינן דיבורא - שיטת רש"י

פלגינן דיבורא - שיטת רש"י

הרב מנחם מנדל בלכמן


מראה מקומות לשיעור


( לרקע, ראה ספר קובץ הערות כל מסכת יבמות סימן כ״א )


כתובות יח:  רש״י ד״ה אלא
מכות ז. אילעא וטוביה... מלוה
רא״ש שם סימן יג
שיטה מקובצת כתובות יח: בשם ר״י מגא״ש
סנהדרין ט:-י. ואמר רב יוסף...אצל ממונו ושם רש״י ד״ה רבא, פלוני, אצל, הדר.
תוס׳ שם ד״ה אצל
חידושי הר״ן שם בהרחבה עפי״ד הראב״ד


[גדר המגו
בבא קמא ע״ה. אמר רב המנונא... מכלום
(ראה שו״ ת זכר יצחק סימן מז סעיף ה)]


רש״י חולק על הראב״ד, רא״ש ור״ן
מכות ו. במקיימי דבר ושם ברש״י שפירש אחרת מהראב״ד
בבא בתרא קלד: גירשתי... ושם ברשב״ם (מבואר שפלגי״ד שם אינו שייך לדין עדות)
גיטין ח: עבד שהביא גטו, פלוגתא דאבי ורבא
עיין שם ר״ן שעל גליון הרי״ף
(האם יתכן שאין לזה קשר אם השאלה הכללית אם פלגינן דיבורא)

 

 

השיעור ניתן בי"ד אדר תשע"ו

קוד השיעור: 6957

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתובות יח: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע