שמיטת כספים במלוה תוך זמנו

שמיטת כספים במלוה תוך זמנו

הרב מנחם מנדל בלכמן

מסכת מכות - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:

1) הגדרת החוב תוך זמנו

א) מכות ג. משנה שניה ושם ברמב״ן וריטב״א ד״ה מתני׳
רמב״ם הלכות עדות פרק כ״א הלכה ב (עוד עיין סתימת רש״י, רע״ב ופיה״מ)
ים של שלמה (מהרש״ל) בבא קמא פרק ראשון סימן כ [הגדרת חוב תוך זמנו]
שו״ת רמב״ן (מהדורת מוסד הרב קוק) סימן כה [שחולק על הנ״ל]

ב) שו"ע חו״מ סימן ע״ה סעיף ג ברמ״א.. והוא בזמן... ושם סמ״ע [לענין פרעון בעל כרחו תוך זמנו]
בבא בתרא ה. פלוגת ריש לקיש ואביי ורבא [בטוען פרעתי תוך זמנו]
שם תוספות ד״ה הקובע [המבחין בין סתם הלואה לקובע זמן ]
רמב״ם הלכות מלוה פרק יג הלכה ה
[עיין חידושי מרן רי״ז הלוי הלכות מלוה פרק כו הלכה ב]

2) הגדרת תהליך השמטת כספים

א) מכות ג:
רש״י ד״ה אע״ג ,לדידי [עיין מהרש״א]
ריטב״א ד״ה שביעית, ואיזו
ספר יראים (ר״א ממיץ) עמוד רביעי איסורי ממון סימן קס״ד
פסקי ריקאנטי (ר מנחם ריקאנטי) פסק שנב

ב) שבת קמח: איתמר הלוואת יום טוב...דבר השמיטה
רש״י ד״ה אם,רישא,ואם אמר, דבר
חידושים מיוחסים לר״ן (ורשה תרכב) ד״ה השוחט, מכלל
רמב״ם שמו״י פרק ט הלכה ה
ב״ח טוחו״מ סימן סז ס״ק יג [מבחין בין מלוה שקבעו לו זמן,תוך זמנו לסתם הלואה]

ג) גיטין לז: המחזיר חוב.... מעיקרא
שם רש״י ד״ה ותלי, עד אמר

 

 

השיעור ניתן בט"ו סיון תשע"ו

קוד השיעור: 7118

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מכות ג. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע