בי"ד של עיר, פלך ושבט

בי"ד של עיר, פלך ושבט

הרב מנחם מנדל בלכמן

מראה מקומות לשיעור:
מכות ז: סנהדרין נוהגת ע"ש מאירי וריטב"א
רמב"ם סנהדרין פרק א' הלכה א', ב' עי"ש נו"כ
סנהדרין נו: כשם שנצטוו... ועיר עי"ש במאירי
תוספתא ע"ז פרק ט' ברייתא ד'
רמב"ם מלכים פרק ט' הלכה י"ד
רמב"ם מלכים פרק י' הלכה י"א
גבורת אריה מכות ז. ד"ה ובחו"ל
ספרי ריש פרשת שופטים [הובא בשינוי סדר בסנהדרין טז:] מנין שממנין... לשבטיך
ספר המצוות מ"ע קע"ו [עי"ש נוסח הספרי, שים לב לתפקיד בי"ד]

בי"ד של שבט
משנה הוריות ה. הובא ברמב"ן ריש פרשת שופטים טז-יח עי"ש ד"ה לציווה וד"ה לשבטיך
רמב"ן עה"ת פרשת וירא י"ט, ח'
תוספות סנהדרין טז: ד"ה שופטים וד"ה אחד
משנה סנהדרין ב. סנהדריות לשבטים עי"ש פרש"י ד"ה סנהדריות
רמב"ם סנהדרין פרק ה' הלכה א' השווה לפרק א' הלכה א'
ברייתא סנהדרין פח: אמר רבי יוסי... באין לזה שסמוך לעירן
רמב"ם ממרים פרק א' הלכה ד'
משנה שם פו:

מה תפקידו של בי"ד של פלך לדעת הרמב"ם
רמב"ם מלכים פרק ט' הנ"ל
סנהדרין נח: וליחשביה גבי ז' מצוות ושם נט. קום ועשה ושב ואל תעשה עי"ש רש"י

מינוי בי"ד קבוע בארץ ישראל
סנהדרין ה. פשיטא.. מהכא... ש"מ עי"ש פירש"י בסוגיא
רמב"ם סנהדרין פרק ב' הלכה י"ג
שם פרק כ"ו הלכה א'
ספר המצוות ל"ת שט"ז
רמב"ן שמות כ"ב-כ"ז
הוריות יא: בעי רבי עד המשנה
דרשות הר"ן דרשה י"א

 

 

השיעור ניתן בכ"ז תמוז תשע"ו

קוד השיעור: 7232

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בי"ד של עיר, פלך ושבט - בארץ ישראל, בחו"ל ובבני נח - מכות ז. / הוריות ה. (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע