הסגולה והבחירה

הסגולה והבחירה

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה

בשנת תרס"ה עלה הרידב"ז זצ"ל מארה"ב לכהן כרבה של צפת. הוא היה מיודד עם הרב קוק זצ"ל, ולפני עלייתו סיים את מכתבו אליו: "ואקווה שאתראה עם מחמד נפשי, כבוד תורתו נ"י, שנפשי קשורה בנפשו". אך למרות הידידות היה חלוק עליו בכמה נושאים, כמו היתר המכירה ויחסו של הרב לפושעי ישראל. הוא לא הבין כיצד יכול הרב לקרב פושעים, ולהתפלל "ולמינים אל תהי תקוה", וע"כ ביקש מהרב שיסביר לו בדברים פשוטים פשר הנהגתו. הרב כתב את איגרתו המפורסמת, תקנה, בסדר האיגרות, והרצי"ה היה אומר עליה שהיא תקנה גדולה להבנת סגולת ישראל.


הרב קובע שם ששני דברים עיקריים בונים את הקשר של ישראל לאלקים. האחד הוא הסגולה, "כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון ה' ". השני הוא עניין התלוי בבחירת האדם, הקדושה הבאה כתוצאה מהמעשים ותלמוד תורה. אמנם כוח הסגולה גדול באין ערוך מהמעשים הבחירִיים, אלא שׁחוק הוא שהסגולה לא תתגלה בפועל אלא ע"י מעשי האדם. והשי"ת מסדר את סדרי הנשמות. לפעמים כוח הסגולה מתגבר, ולפעמים כוח הבחירה שולט, אך לעולם הסגולה קיימת, ועל כן "ישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא".


השינוי שבמהלך הדורות מתבאר עפ"י דברי הרב בסידורו עולת ראיה (ח"א), בשירת הים. "עד יעבור עמך ה', עד יעבור עם זו קנית". ודרשו חז"ל: "עד יעבור עמך ה', זו ביאה ראשונה. עד יעבור עם זו קנית, זו ביאה שנייה". בבית ראשון הייתה קדושת הסגולה בולטת, ולכן היו נסים בביהמ"ק ונבואה. וע"כ ביאה ראשונה נקראת "עמך ה' ", מפני שהם עמך. לעומת זאת בבית שני לא היו נסים במקדש ולא נבואה, אך היה ריבוי תורה וגזֵרות חכמים, וזהו "עם זו קנית", קניין ע"י מעשים. וכך אמרו חז"ל בהקדמה לפרקי אבות: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים". כל ישראל, אפילו הפושעים, יש להם חלק לעולם הבא, וזה ודאי מצד הסגולה, ועל כן - "ועמך כולם צדיקים", מצד שהם עמך, מצד הסגולה, ולא מצד המעשים.


לא כולם הסכימו עם דרכו של הרב. הלל צייטלין מספר שביקר אצל הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, והלה דווקא הוקיר את העשייה הציונית, אך דיבר נגד החילוניות. "הרב מיפו (הרב קוק) מקרב אותם בכל מיני קירוב, ואני לא כן עמדי. הוא אומר שאין לדון אותם... כי פנימיותם טובה בוודאי מחיצוניותם, שהרי הם מוסרים נפשם על יישוב הארץ. אין דרכו זו ישרה בעיני. מה לנו ולפנימיותם. ה' יראה ללבב, אבל אנו בני אדם אין לנו אלא דברים הנגלים ועלינו לפסוק עפ"י ההלכה".


(פורסם באשכולות 409 # בשלח תשע"ז)

 

 

השיעור ניתן בי"ג שבט תשע"ז

קוד השיעור: 7470

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמרים בתורת הראי"ה זצ"ל - לפרשת בשלח
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
ר' דור חי דוייב
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע