לפני ה'

לפני ה'

הרב אריה שטרן

בגמ' במסכת ר"ה (טז ע"א): "אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכויות זכרונות ושופרות", ובהמשך "אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל" . מה פשר המילה "לפני", הרי היה יכול לומר "אמרו מלכויות", "תקעו בשופר"? באמת, באותה גמרא נאמרו עוד מימרות על זו הדרך, בהקשר לחגים השונים: "אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח", "אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת", "אמר הקב"ה נסכו לפני מים בחג", בכל המימרות נאמרה המלה "לפני". בכל המימרות הללו, פירוש המלה "לפני" היא בבית המקדש, "המקום אשר יבחר ה"', המקום שבו שורה השכינה, וכפי שנאמר בתחילת פרשת כי תבוא לגבי המביא ביכורים למקדש "וענית ואמרת לפני ה'... והנחתו לפני ה'". 

וכמו כן נאמר בחג הסוכות בפרשת אמור "ושמחתם לפני ה' א-להיכם שבעת ימים", והיינו נטילת לולב במקדש כל שבעה. 
ואולם, יש להבין, מה משמעות המלה "לפני" בהקשר לראש השנה, הרי אומרים "מלכויות" ותוקעים בשופר בכל מקום, ולאו דווקא בבית המקדש!? 
היסוד הוא, כשם שבמקדש אנו נמצאים לפני ה' בבחינת המקום, כך בראש השנה אנו נמצאים לפני ה' בבחינת הזמן. "בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון". "ישמחו השמים ותגל הארץ... לפני ה' כי בא לשפוט הארץ". ועל זה נרמז בכתוב "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' א-לקיכם". ובזה מבאר ה"שפת אמת" את דברי הגמ' "ובמה? בשופר", היינו: כיצד נזכה למדרגה נפלאה זו של "לפני ה'"? על ידי השופר. וכמאמר הגמרא על השופר "כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי" (ר"ה כו ע"א), שעל-ידי השופר אנו זוכים להיכנס לפני ולפנים, ככהן גדול בקדש הקדשים. "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'". וזו היתה מדרגתם של ישראל במעמד הר-סיני, כפי שנאמר "פנים בפנים דיבר ה' עמכם", ועל כן היה קול השופר במעמד הר-סיני, "בקול שופר עליהם הופעת".

מצות ברית מילה נרמזת בכתוב "מי יעלה לנו השמימה", ראשי תיבות מילה וסופי תיבות י-ה-ו-ה. על ידי כריתת הברית אנו מתרוממים השמימה, להתחבר ולהתדבק בקודשא-בריך-הוא. ועל כן כשציווה הקב"ה את אברהם על מצות המילה, נאמר לו: "התהלך לפני והיה תמים". אמנם באותה שעה כתוב "ויפול אברהם על פניו", ומפרש רש"י, שעד שלא מל לא היה לו כח לעמוד ורוח הקדש נצבת עליו, אבל לאחר שמל נאמר בו "ואברהם עודנו עומד לפני ה'". בזכות המילה יש בנו כח של עמידה במציאות של "לפני ה'". בזכות המילה והשופר יתקיים בנו "אתם ניצבים היום... לפני ה'". 

וזו הבקשה הגדולה שלנו בימים הללו: "אל תשליכנו מלפניך". שנזכה להישאר במדרגה הנפלאה שח העומדים בבית ה', דבוקים בברית קדשו. "אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון". שנזכה במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה ללכת תמיד באור פני ה'.

עמידה לפני ה' בראש השנה

 

 

קוד השיעור: 8811

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב ציון לוז
הרב ציון לוז
ע