מצות השמיטה - שיעור באמונה

מצות השמיטה - שיעור באמונה

BackBack to Main Page

By: Rav Sharon Yust, Mashgiach

מאמר לפרשת בהר (זמן קיץ תשס"ז)

MS Word Download the Shiur

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" – "מה עניין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני? אלא, מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני". ע"כ לשון ה"תורת כהנים" והביאו רש"י בריש הפרשה.


ודברי ה"תורת כהנים" צריכים באור. אמנם המילים "בהר סיני" שהן לכאורה מיותרות (שהרי בכל התורה כולה נאמר "וידבר ה' אל משה לאמר"), מתיישבות על מקומן בהסבר הנ"ל, אך עדיין לא מובן מדוע דווקא מצות השמיטה נסמכה אליהן? והרי כל מצוה אחרת שהיתה הפרשה פותחת בה, גם עליה היה ניתן לומר "מה היא מסיני, אף כולן מסיני"?


ונראה לפרש ע"פ רבותינו הראשונים, שמצות שמיטה מיוחדת היא מאוד.


הרמב"ן בפרשת "בחקתי", על הפסוק "ונתתי משכני בתוככם" (כו;יא), מביא את אחד היסודות החשובים בהנהגת ה' את עמו: "כי הברכות הן מהנסים הנסתרים, שכל התורה מלאה מהם", שהרי על פי חוקי הטבע אין שום קשר בין עשית מעשה מסוים (מצות עשה) או הימנעות מעשית מעשה אחר (לא תעשה) לבין מזג אויר (כגון גשמים או בצורת), בריאות הגוף והצלחת הגידולים החקלאיים בכמות ובאיכות.


אמנם התורה מודיעה לנו, שכל הטוב הגשמי וכל ההצלחות החומריות, הם תוצאה ישירה של "אם בחקתי תלכו, ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם", דהיינו הקיום המעשי של מצוות ה' ("בחקתי תלכו"), ובנוסף לכך הלימוד והעיון במצוות על מנת לעשותם בצורה היותר טובה, ומה תכליתן ("מצוותי תשמרו" – ספורנו). ואף שכבר נאמר בפרשת "משפטים": "וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך", שם מכוונים הדברים כלפי היחיד, אך בפרשתינו מכוונים הדברים כלפי העם כולו היושב בארצו ומקיים את תורת ה', והארץ והמדינה כולה מתברכת ומצליחה בכל ענייניה, וע"י כך מתפרסמים בכל העולם כולו "הנסים הנסתרים". דבר זה יש בו קידוש ה' גדול, שהרי הצלחתו או אי הצלחתו של אדם יחיד, הוא דבר שנמצא בכל עם ובכל מקום, אך הצלחתה וגדולתה של אומה שלמה – זהו דבר המתקיים רק בעם ישראל.


בקיום מצות השמיטה באים כל העם כאיש אחד ומכריזים על אמונתם בבורא יתברך, ושהוא ברא את העולם יש מאין (ספר החינוך מצוה פד), ושכל השפע מקורו ממנו, וברצונו הטוב נתנו לנו – אין אנו מתביישים באמונתנו אלא מתגאים בה, ואפילו אל מול אומות העולם נעמוד בקומה זקופה ונאמר: "מאת ה' היתה זאת". אז יתקיים בנו: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".


יהי רצון שנזכה לקיים מצות שמיטה כהלכתה, ומתוך כך להתחזק בתורתנו ובאמונתנו ולקדש שם שמים ברבים.


(פורסם באשכולות פרשת בהר בחוקותי תשס''ז)

Shiur ID: 2215

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Avraham Rivlin
Rav Avraham Rivlin
ע
Rav Avraham Rivlin
Rav Avraham Rivlin
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע