ברכת אירוסין - בעשרה?

ברכת אירוסין - בעשרה?

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

כתבות ז. -שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

מסכת כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור


כתובות ז.: אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה וכו' ... תנא מנין לברכת חתנים בעשרה וכו'
רא"ש שם סימן י"ב
בית יעקב כתובות ז. ד"ה בגמרא והא אמר רב נחמן וכו'
רמב"ם אישות פרק ג' הלכה כ"ג ;  קריאת שמע פרק ב' הלכה ט"ו
שו"ע אבן העזר סימן ל"ד סעיף ד'
שו"ע או"ח סימן קס"ד סעיף א' וביאור הלכה שם
שם, סימן מ"ז סעיפים י"ז-י"ח ומשנ"ב שם

Shiur ID: 6785

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: