ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה

ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

כתובות ט. - שיעור עיון כללי

כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ט. האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו וכו'
שטמ"ק ד"ה נאמן לאוסרה עליו, במה שמקשה מספק טומאה ברשות היחיד טמא ותירוצו
טהרות פרק ו' משנה ד'
תוס' כתובות ט. ד"ה ואי בעית אימא
רי"ף (ג'. בדפי הרי"ף)
תוס' סוטה כח: ד"ה ברשות הרבים ספיקו טהור
רמב"ם אבות הטומאה פרק יח הלכה א'

Shiur ID: 6833

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: