ספק טומאה ברשות היחיד

ספק טומאה ברשות היחיד

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

כתובות ט. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

כתובות ט. - שיעור עיון כללי


בהמשך לשיעור הקודם - ספק וספק ספיקא בזנות ובטומאה


מראה מקומות לשיעור:
כתובות ט.
האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו וכו'
סוטה כח.: ת"ר שלוש פעמים האמורים בפרשה וכו' ... ברה"ר ספקו טהור תוספות ד"ה ברה"ר
שם כט. והבשר אשר יגע וכו'
ב"ב נה: תוספות בא"ד רבי אליעזר מהמילים מיהו קשה לר"ת לשני הפירושים וכו'
נזיר נז.: שנים נזירים וכו' (משנה וגמרא) תוספות ד"ה באומר ראיתי
נדה ג. תוס' ישנים מהמילים מיהו מהא גופא תימה... ותירוצו
רמב"ם אבות הטומאה פרק י"ח הלכה א

Shiur ID: 6923

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: