קנס, ממון וכפרה

קנס, ממון וכפרה

BackBack to Main Page

By: Rav Hershel Schachter

בבא קמא

מראה מקומות לשיעור:
תוס' (ד.) ד"ה כראי ורבינו פרץ (שם)
תוס' (מג.) ד"ה מאי לאו
ב"ק (קד:) אלמא חומש ממונא הוא
תוס' כתובות (ל:) זר שאכל
ב"ק (מא:) כשהמית ע"פ ע"א
סוגיית (ב"ק טו.) פלגא נזקא קנסא
ב"ק (עה.) המצא בעדים
רמב"ם ריש הל' שבת שלא לענוש
תוס' פסחים (כט.) ד"ה רבי נחוניא היא
ר"ש לתרומות פ"ו מ"א ופ"ד מ"א-מ"ט א"י למחול דאכל בשוגג

בבא קמא - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7481

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Hershel Schachter
Rav Hershel Schachter
ע
Rav Hershel Schachter
Rav Hershel Schachter
ע
Rav Hershel Schachter
Rav Hershel Schachter
ע
Rav Hershel Schachter
Rav Hershel Schachter
E
Rav Hershel Schachter
Rav Hershel Schachter
E
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע