חבורה בשבת

חבורה בשבת

BackBack to Main Page

By: Rav Hershel Schachter

שיעור עיון במסכת כתובות (זמן חורף תשע"ו)

Acrobat Download the Shiur

שיעור עיון במסכת כתובות


מראה מקומות שפורסמו לשיעור:
תוס' כתובות ה: ד"ה דם
תוס' שבת קה: ד"ה הא;  שבת קו. תוד"ה חובל
אגרות משה או"ח ח"א סי' ח' ; יו"ד ח"ב עמ' רמ"ט ד"ה אבל ברור*
בכורות לז:
איזוהי יבשה...
תוס' קידושין עח: ד"ה לא
קידושין ז. דבר שהנשמה תלויה בו
רמב"ם פרק א' מנזירות הל' ט"ז ;  פרק ט"ו ממעה"ק הל' ב'*
אהלות
פרק א' משנה ו' - הותזו ראשיהם*


* - מצורף בדף מקורות להדפסה

Shiur ID: 6694

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: