איסור מזיק ממון חבירו

איסור מזיק ממון חבירו

BackBack to Main Page

By: Rav Michael Rosensweig

בבא קמא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

1.      ב"ק ל ע"א - ת"ר חסידים הראשונים... מילי דברכות
קידושין מב ע"ב והא דתנן... דברי מי שומעים
ב"ק נא ע"א - משנה, ובגמ' אמרי בור... אין שליח לדבר עבירה, רש"י
ב"ק נב ע"א רש"י סוד"ה נפל לפניו
ב"ק צב ע"א - משנה ובמאירי שם
רמב"ם הל' חובל ה, יג
ב"ק ס ע"ב ויתאוה דוד ויאמר... ואין מוחין בידו, תוד"ה מהו
ב"ח חו"מ לד, יב
רמב"ם הל' חובל ח, ב
ב"ק כג ע"ב מכריז רב יוסף... וקבל זוזך, תוד"ה הנהו
רמבם הלכות נזקי ממון ה, א [אודה ג שם בס ה, ג]
[רמבם הלכות נזקי ממון יב, ז, הלכות חובל ז, ז]

2.      רמב"ם הל' נזקי ממון ה, א-ד, הלכ' חובל ה, ט, יא, הל' תשובה א, א; ב, ט

3.      [שאילתות קיא, ב];  ר"ח טו. ולא הזהירה תורה ... מעליו, רבינו יונה אבות א: א, טור ר"ש שע"ח (ובב"ח); ר"ש שע"ט [ובמקביל בשו"ע במקומות אלו]; רש"י גיטין נג ע"ב ד"ה בעלמא

4.      רשב"א ב"ק ב ע"ב ד"ה אבל במחוברת [ברכת שמואל ב"ק סימן ב]

5.      ב"ק צ ע"ב - משנה החובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי (עד הסוף)
[טור שפ"ב, א ב"ח הנ"ל ריש שע"ח]

בבא קמא - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7485

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: