המשכן, העולם והתורה

המשכן, העולם והתורה

BackBack to Main Page

By: Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

מאמר לפרשת פקודי (זמן חורף תשעט)

פרשת פקודי חותמת את ספר שמות ואת פרשיות המשכן ועל כן יש מקום לעיין במשמעותו הרוחנית של המשכן.


במדרש תנחומא לפרשתנו מקביל את המשכן ובנייתו לבריאת העולם:


א"ר יעקב בר' אסי: למה הוא אומר 'ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך'? בשביל ששקול כנגד בריאת עולם. כיצד? בראשון כתיב "בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ", וכתיב (תהלים קד) "נוטה שמים כיריעה", ובמשכן מה כתיב? "ועשית יריעות עזים" (שמות כו). בשני "יהי רקיע" ואומר בהן הבדלה, שנאמר "ויהי מבדיל בין מים למים", ובמשכן כתיב "והבדילה הפרוכת לכם" (שם). בשלישי כתיב מים שנאמר "יקוו המים", ובמשכן כתיב "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת וגו' ונתת שמה מים" (שם ל). ברביעי ברא מאורות דכתיב "יהי מאורות ברקיע השמים", ובמשכן כתיב "ועשית מנורת זהב" (שם כה). בחמישי ברא עופות שנא' "ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף", ובמשכן כנגדן לעשות קרבנות כבשים ועופות (שם). בששי נברא אדם שנאמר "ויברא אלהים את האדם בצלמו", בכבוד יוצרו, ובמשכן כתיב אדם שהוא כהן גדול שנמשח לעבוד ולשמש לפני ה'. בשביעי "ויכולו השמים והארץ", ובמשכן כתיב "ותכל כל עבודת". בבריאת העולם כתיב "ויברך א-להים", ובמשכן כתיב "ויברך אותם משה". בבריאת העולם כתיב "ויכל א-להים", ובמשכן כתיב "ויהי ביום כלות". בבריאת העולם כתיב "ויקדש אותו", ובמשכן כתיב "וימשח אותו ויקדש אותו".


מסתבר, שמשמעותה של ההקבלה הזו היא, כי המשכן מבטא את פסגת הקיום האנושי, עבורו נברא העולם. המשכן הוא סמל ודוגמא לחיים המוקדשים לעבודת ה', כחייו של אדם הראשון בגן עדן קודם החטא. נראה גם שתפקידו של המשכן הוא להיות מקור להשראה ולימוד לעם ישראל ודרכם לעולם כולו, כיצד על החיים ה'נכונים' להיראות. נמצא שהמשכן הוא בעצם פתח לתיקונו של העולם שכשל ונפל.


אפשר, שקשר בלתי נפרד זה בין המשכן לעולם, עומד בפנימיותה של הערת חכמי המסורה על הפסוק בפרשתנו:


אֵת קַלְעֵי הֶחָצֵר אֶת עַמֻּדֶיהָ וְאֶת אֲדָנֶיהָ וְאֶת הַמָּסָךְ לְשַׁעַר הֶחָצֵר אֶת מֵיתָרָיו וִיתֵדֹתֶיהָ וְאֵת כָּל כְּלֵי עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל מוֹעֵד.


ובמסורה המובאת ב'בעל הטורים':


עמודיה. ד' במסורה. את עמודיה. "אנכי תכנתי עמודיה סלה" (תהלים עה, ד). "חצבה עמודיה שבעה" (משלי ט, א). "ועמודיה יתפלצון" (איוב ט, ו). שעמודי המשכן הם עמודי עולם שבזכותם עולם עומד (במד"ר יב, יג).


עמודי המשכן מושווים לעמודי העולם שנתכנו על ידי הקב"ה:


נְמֹגִים אֶרֶץ וְכָל יֹשְׁבֶיהָ אָנֹכִי תִכַּנְתִּי עַמּוּדֶיהָ סֶּלָה (תהלים עה, ד)


והוא גם שמרעיד אותם בקומו לערוץ ארץ במידה וחלילה אין היא ראויה להתקיים:


הַמַּרְגִּיז אֶרֶץ מִמְּקוֹמָהּ וְעַמּוּדֶיהָ יִתְפַלָּצוּן (איוב ט, ו)


עמודי העולם רמוזים איפוא בעמודי המשכן. המשכן הוא מקומו של ארון הברית שבו לוחות העדות ותורת משה ומעליו היה הקול מדבר עם משה ועל כן העמודים האמיתיים של העולם הם ספרי התורה:


חָכְמוֹת בָּנְתָה בֵיתָהּ חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה (משלי ט, א)


ובגמ' בשבת (קטז ע"א) למדנו:


אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: חצבה עמודיה שבעה - אלו שבעה ספרי תורה [ספר במדבר מחולק לשלושה ספרים: מתחילתו עד פרשת ויהי בנסוע ספר א', פרשת ויהי בנסוע ספר ב', ומשם עד סוף הספר ספר ג'].


(פורסם באשכולות 495 # פקודי תשע"ט)

Shiur ID: 8589

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
E
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
מאור דוד בראל
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
E
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
E
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
E