יש עבודה

יש עבודה

BackBack to Main Page

By: Rav Sharon Yust, Mashgiach

נאמר בספר משלי[1] : "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ומפרש בעל מצודת דוד : "כמו דרך המים מראים את הפנים בדומים להפנים המסתכלים בה, אם שוחקות שוחקות ואם עצבות עצבות, כן לב האדם לאדם אם לבו טוב על חבירו ייטיב גם לבו ואם רעה תרע גם היא".


כלומר, אם יחסך לחבירך הוא חיובי, ממילא גם יחסו אליך יהיה חיובי, וכן להיפך. ולאו דווקא במעשה ובדיבור, אלא אף במחשבת הלב, מה שבלבך על רעיך כך גם יהא בלבו עליך.


חכמי המוסר אומרים שאף ביחסינו להקב"ה הדברים הם "כמים הפנים לפנים", וכפי קירבתנו אליו יתברך כך מתקרב הוא אלינו.


חודש אלול הוא הזמן שבו "המלך בשדה", בורא העולם נמצא קרוב אלינו יותר מבשאר השנה[2], ואני לדודי ודודי לי , וככל שנתאמץ להתקרב אליו כך גם הוא יתברך יבוא לקראתנו.


אבל מה לעשות, הרי כל השנה כולה התרגלנו להתנהג ולעשות דברים לא הכי-הכי... , אז איך אפשר פתאום בחודש אחד להיגמל מכל ההרגלים של שנה שלימה? השלב הראשון הוא הכרת המצב והודאה בו. אתה חייב ממש לדבר אל עצמך ולומר בפיך את כל אותם עניינים שהם עדיין לא בסדר כדי שהכל יהיה על השולחן. אל תדחיק אותם לאיזו פינה אפילה ואל תנסה לעבוד על עצמך.  אנחנו לא מנסים להתחמק או לברוח מן האמת!


אבל אין די במחשבות ובדיבורים, שהרי[3] "בדברים לא יוסר עבד",  אלא צריך גם מעשים, וכבר נקוט בידינו הכלל[4] : "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות". כדי להיגמל מהרגלים רעים צריך להרבות במעשים! והכוונה למעשים טובים וחיוביים שבכוחם לשבור הרגלים שליליים ולטהר את נפשנו מכל הטומאה שדבקה בה.


בימים האלו אתה חייב לדקדק יותר בקיום מצוות, אפילו אם בדרך כלל אתה לא מקפיד על כך, ואפילו אם לאחר שיעברו הימים הנוראים אתה לא תמשיך בהקפדות האלו, עכשיו זה הזמן להראות שאתה יכול[5]. אומר הרב דסלר[6], אפילו אם השינוי הוא זמני, אך עצם זה שאתה משנה את מעשיך ולא ממשיך להתנהג באותה דרך כתמיד, כאן כבר מתחיל הכח לשבור את ההרגל.


הרמב"ם כותב[7] שאדם צריך לשנות את מעשיו כולם לטובה, והכוונה שגם המעשים הטובים שלו צריכים להשתדרג.
ימים אלו הם הזמן הטוב ביותר לשפר את התפילה שלנו, להגיע כמה דקות לפני הזמן שהיינו רגילים עד עכשיו כדי להתכונן כדבעי, להתרכז יותר טוב במילים על ידי הסתכלות בתוך הסידור, ולא לדבר כלל בזמן התפילה. גם בסדרי הלימוד שלנו אנחנו צריכים לראות שיפור, הן מבינת הזמנים והן מבחינת הלימוד עצמו. בואו ונראה אם אנחנו מסוגלים ללמוד שעה אחת ברציפות וללא הפסקות בשבועיים הקרובים!


יהי רצון שהימים הבאים עלינו לטובה יהיו ימים של עליה והתחזקות , ויהי רצון שהכל יהיה מתוך שמחה גדולה על כל הטוב שזכינו לו מה' יתברך.


 [1] משלי כז, יט.
[2] וכך כותב הרמב"ם בנוגע לעשרת ימי תשובה : " אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו " (הלכות תשובה פ"ב ה"ו).
[3] משלי כט, יט.
[4] ספר החינוך מצווה טז.
[5] וכך כתבו המחבר והרמ"א באו"ח סימן תרג : אף מי שאינו נזהר מפת של כותים, בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר. הגה: ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה; וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאי, כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע, ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ביוקר מחטאת (ד"ע ורבינו יונה ריש ברכות).
[6] מכתב מאליהו ח"ב עמוד 56.
[7] שם הלכה ד.Shiur ID: 8930

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
הרב חנן פורת ז"ל
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע