המעביר על מידותיו

המעביר על מידותיו

BackBack to Main Page

By: Rav Sharon Yust, Mashgiach

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק".


אחד מתפקידי בית הדין הוא להעניש את מי שראוי לכך.


אצל אומות העולם, מטרת העונש הינה להרתיע את העבריין ו/או לפצות את הנפגע.


אך מצד האמת, עניינו של העונש הוא תיקון הקלקול שנעשה.


העונש צריך להיות תוצאה טבעית של המעשה שנעשה (אם ילד קטן קשקש עם טושים על הקיר, אפשר לתת לו מכה על היד, ואפשר לקחת לו את הטושים לפרק זמן מסוים מפני שהוא לא יודע כיצד משתמשים בהם).


הקב"ה מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה.


אדם שהזיק צריך לשלם מה שהזיק. אומר החזו"א, אין כאן עונש במובן הרגיל של המילה, יש כאן חיוב לתקן את מה שקלקלת. במילים אחרות – קבלת אחריות על מעשיך. (גם מי שהזיק בשוגג חייב לשלם תשלומי נזיקין, לא בגלל שהתכוון להזיק, אלא "אדם מועד לעולם" – אתה אחראי על מעשיך).


הרוצח בשוגג חייב גלות. וקשה, הרי זה לא היה בכוונה? ועוד, הרי חז"ל דרשו על "והאלוקים אינה לידו" :
"זימן לידו לשון (תהילים צא) לא תאונה אליך רעה (משלי יב) לא יאונה לצדיק כל און (מ"ב ה) מתאנה הוא לי מזדמן למצוא לי עילה. (רש"י בפרשת משפטים כא, יג)


כביכול, יש להקב"ה חלק במה שקרה!?


אלא, הכל מידה כנגד מידה. אם לא היה ביד האדם שום חטא, אזי לא היה הקב"ה מביא תקלה על ידו.


אכן יש לבורא עולם חלק בהנהגת המקרים שקורים לנו, אך בכוח בחירתנו החופשית לנתב את ספינתנו למקום הנכון :והאלה-ים אנה לידו - ולמה תצא זאת מלפניו הוא שאמר דוד (ש"א כד) כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע, ומשל הקדמוני היא התורה שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו של עולם והיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע והאלה-ים אנה לידו במה הכתוב מדבר בשני בני אדם אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד ולא היו עדים בדבר שיעידו זה לא נהרג וזה לא גלה והקב"ה מזמנן לפונדק אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד והורגו ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו לגלות נמצא זה שהרג בשוגג גולה וזה שהרג במזיד נהרג" (רש"י שם).


ויתכן שאין הכוונה דווקא למי שהרג בשוגג, אלא גם למי שפשע בעניין אחר.


לקראת ראש השנה, נזכור את דברי הגמרא " נושא עוון ועובר על פשע " – למי נושא עוון למי שעובר על פשע, מי שמעביר על מידותיו ומוחל על הפוגעים בו, גם הקב"ה מעביר לו על חטאיו.


יהי רצון שנבנה בנו את מידת האחריות ביחד עם מידת המחילה כלפי אחרים, ובזכות אלו נזכה להיגאל מתוך אהבת חינם.

Shiur ID: 9036

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
E
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Sharon Yust, Mashgiach
Rav Sharon Yust, Mashgiach
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Aryeh Stern
Rav Aryeh Stern
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע