Nedarim #01

מחשבה בחרמי גבוה

הרב דוד קב


שיעור עיון כללי - נדרים ב.


מראה מקומות לשיעור:
נדרים ב.
האומר לחברו מודרני ממך
פירוש הרא"ש שם ד"ה האומר לחבירו מודר אני
קרן אורה שם ד"ה אלא דיש לומר
טורי אבן - אבני שהם על חגיגה י. ד"ה דלמא - כיצד מתרץ קושיית הקרן אורה
שו"ת אחיעזר יו"ד סימן י"ט בנוגע לרשב"א בקידושין נ. דברים שבלב הם דברים - כשהמעשה לא סותר


 

 

 

השיעור ניתן בט' אייר תשע"ה

קוד השיעור: 6318

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור עיון כללי - נדרים ב. (זמן קיץ תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע