ברכת אירוסין - בעשרה?

ברכת אירוסין - בעשרה?

הרב דוד קב

מסכת כתובות - שיעור עיון כללי


מראה מקומות לשיעור


כתובות ז.: אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה וכו' ... תנא מנין לברכת חתנים בעשרה וכו'
רא"ש שם סימן י"ב
בית יעקב כתובות ז. ד"ה בגמרא והא אמר רב נחמן וכו'
רמב"ם אישות פרק ג' הלכה כ"ג ;  קריאת שמע פרק ב' הלכה ט"ו
שו"ע אבן העזר סימן ל"ד סעיף ד'
שו"ע או"ח סימן קס"ד סעיף א' וביאור הלכה שם
שם, סימן מ"ז סעיפים י"ז-י"ח ומשנ"ב שם

 

 

השיעור ניתן בי"ב כסלו תשע"ו

קוד השיעור: 6785

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

כתבות ז. -שיעור עיון כללי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע