ישיבת כרם ביבנה

קידושין במחובר

הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה

מראה מקומת שפורסמו לשיעור:

חידושי הרשב"א בסוגיין ד"ה בדינר (והאי שוה דינר וכו' )
ר"ן א',א' מדפה"ר ד"ה בית שמאי (מיהו איכא מאן דאמר וכו' )
גמ' גיטין דף ט',ב' והא איכא מחובר
גמ' לקמן דף ט',א' בעי רשב"ל שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה
תוספתא קידושין פ"ד ה"ז
תוס' לקמן דף ה',א ד"ה שכן פודין
תוספות הרא"ש שם ד"ה מה לכסף
חידושי הרשב"א גיטין כ"א,ב ד"ה אין כותבין במחובר לקרקע
חידושי הרמב"ן שם ד"ה יצא זה
בגמ' גיטין כ"ד,א ובדף ע"ח,א מימרא דרבא לי גיטך מע"ג קרקע
תוס' גיטין ע"ז,ב ד"ה ותיזיל
רא"ש גיטין פרק הזורק סי' ז'
בגמ' לקמן דף ד',ב ואיצטריך למיכתב כי יקח
ר"ן נדרים ל',א ד"ה ואשה נמי
בגמ' בבא בתרא מ"ח,ב אמר אמימר תליוה וקדיש וכו'
רמב"ם פ"ד מהלכות אישות ה"א ובמ"מ שם
חידושי הרשב"א לקמן ב',ב' ד"ה תנא האשה נקנית (ויש מי שהקשה וכו')
תוס' לקמן דף נ"ו,ב ד"ה המקדש בערלה
[ בית שמואל סי' כ"ז סק"ג וסי' ל סק"א ]

 

 

השיעור ניתן בי"ג אייר תשע"ז

קוד השיעור: 7617

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

קידושין - שיעור עיון כללי
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע K
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2 P
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע 2
Rav Mordechai Willig shlita
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע