גיטין #06 - ריבוי בשיעורים

גיטין #06 - ריבוי בשיעורים

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור:
גיטין דף ח: הקונה שדה בסוריא וכו' - משמע ששיטת התוספות שריבוי בשיעורים זה מדרבנן.
הר"ן (ביצה ט: בדפי הרי"ף, ד"ה ומיהא) חולק על התוספות וסובר שריבוי בשיעורים הם איסור תורה, ומביא ראיה ממנחות סד.
עיין שטמ"ק (על כתובות דף ז) האומר שבפסיק רישא לא חייבים קורבן, וכן פוסק הרמ"א (או"ח סימן רנ"ג סעיף ה') שמותר לומר לגוי להניח סיר אוכל על תנור החימום ואח"כ לומר לו להדליק את התנור לחמם את הבית. על זה שואל המשנה ברורה והרי זה פסיק רישא!? -
עיין אור שמח (הלכות יו"ט פרק א' הלכה ז', ד"ה והנה ביארתי) מה שכתב שם בנוגע לפסיק רישא.

 

 

השיעור ניתן בכ"ו טבת תשע"ג

קוד השיעור: 8230

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעג)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: